Barn och ungas rättigheter

Ystad ska vara en kommun där alla barn och unga ska kunna växa upp under trygga och jämlika förhållanden. Att i kommunen anamma ett barnrättsperspektiv handlar om såväl attityder och kunskap som arbetssätt. Det speglar synen på barn som fullvärdiga medborgare och kompetenta individer som ska mötas med respekt i alla sammanhang. Ystads kommun ska systematiskt arbeta för att få barnets rättigheter att genomsyra verksamheter och service samt ge varje enskilt barn möjlighet och stöd i att kunna utöva sina rättigheter.

Ystads kommun arbetar med Barnkonventionen. Det innebär att sätta barnet i fokus vid beslut eller åtgärder som kan beröra ett enskilt barn eller barn i grupp. Rättigheterna gäller oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ekonomiska förutsättningar eller sexuell läggning.

Barnchecklistan och barnplan vägleder oss

Barnperspektivet ska uppmärksammas på alla plan i både förvaltningar och kommunala bolag och ska genomsyra ärenden från början till slut. Barnchecklistan hjälper oss att beskriva hur barn påverkas av våra beslut.

Vi arbetar även enligt Barnets bästa - plan för att stärka barns rättigheter.

Denna lägger grunden till vårt utvecklingsarbete och fungerar som stöd till nämnder och förvaltningar. Det betyder bland annat att barn och ungdomar ska få yttra sig innan beslut fattas som rör deras livsmiljö.

Barnkonventionen

På Unicefs hemsida kan du läsa mer om Barnkonventionen.

Publicerad 2020-10-01, Uppdaterad 2022-09-07