Folkhälsa

En god folkhälsa innebär att människor mår bra där de lever, arbetar och bor samt att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Detta innebär att folkhälsoarbete är mycket mer än enstaka hälsoprojekt och kräver genomtänkt samverkan över alla tänkbara gränser.

Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Folkhälsopolitikens mål

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Folkhälsoprogrammet är ett av flera verktyg för att förverkliga och konkretisera kommunens vision och beskriver hur kommunen planerar att främja en långsiktigt god och jämlik hälsoutveckling för kommunens befolkning.

Ystads kommun arbetar med ett övergripande mål och fem strategiska mål som har en tydlig koppling mellan till kommunens målstyrning. 

Övergripande mål

I Ystad finns hållbara, attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik hälsa och livskvalitet i hela kommunen.

Strategiska mål

 1. Jämlika möjligheter till delaktighet, inflytande och mänskliga rättigheter
 2. Jämlika livsvillkor genom hela livet
 3. Stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utjämna skillnader i hälsa
 4. Jämlika förutsättningar för livslångt lärande                       
 5. Trygga och attraktiva miljöer som ger möjlighet till möten mellan människor

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om livsvillkor och levnadsvanor som påverkar folkhälsan.

 

Publicerad 2021-09-24, Uppdaterad 2023-12-04