Integration

De som kommer till Ystad ska så fort som möjligt känna sig delaktiga i samhället och känna att de är en del i vårt gemensamma samhällsbygge.

Integrationsfunktionen är en förvaltningsövergripande organisation som ska samordna och ge kompetensstöd till övrig organisation samt arbeta på kort och lång sikt för att hantera de möjligheter och utmaningar som migrationen ger oss.

Kompetensstöd och samordning

För att få ut största möjliga nytta av de insatser som görs är det viktigt att de i så stor utsträckning som möjligt samverkar. Med hjälp av omvärldsbevakning och ett stort nätverk kan vi ge värdefull återkoppling och i vissa fall avlasta övriga aktörer.

Kulturell medling

Vid myndighetsutövning och i kontakt med myndigheter använder man tolkar som möjliggör kommunikation mellan myndighetsperson och klient. God tolksed ger ramarna för tolken. Utöver tolkning finns det ett behov av medling, det vill säga att man utifrån en djupare kunskap om båda kulturer löser problem eller skapar insikter. Man kan se det som någon som agerar vägvisare och inte bara översätter mellan parterna. 

Inkludering

En avgörande sak för en fungerande integration är inkludering. Inkludering kräver att vi skapar kontaktytor, förmedlar kunskaper och insikter samt visar och skapar möjligheter. Vi har möjlighet att bidra med information, föreläsningar och praktisk hjälp när det behövs.

 

Styrande dokument

   

Publicerad 2021-11-30, Uppdaterad 2023-09-06

Länsstyrelsens integrationsarbete

Länsstyrelsen Skåne driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på både nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.
Mer information finns här

Länsstyrelsen Skåne