Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Ystads kommun.

Här finns bl. a. taxor och avgifter, lokala föreskrifter men också arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar samt övriga dokument av principiell art.

E. Taxor och avgifter

Publicerad 2017-07-03, Uppdaterad 2020-03-27