Ansökan ekonomisk ersättning LSS 9 § 2

Ansökan sjuklön vid assistents sjukdom.

Ansökan ekonomisk ersättning vid sjukdom

Ystads kommun följer de rekommendationer som SKL har lämnat i cirkulär 2006:36. Enligt 9 § 2 LSS har kommunen skyldighet att bistå med vikarie eller ge ekonomiskt stöd vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro som inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.

Vid behov av vikarie, från Ystad kommun, kontakta ansvarig chef för personlig assistans helgfria vardagar 08:30-16:00. Du som assistansanordnare behöver ha framförhållning samt ha aktuella dokument tillgängliga t ex genomförandeplan.

Utförare av assistans, med ersättning från kommun, kontrolleras regelbundet av kommunen enligt rutin 

Ansökan och fullmakt

Den assistansberättigade måste ansöka om ersättning för merkostnader, enligt 9 § 2 LSS, hos kommunen.

Genom fullmakt kan den assistansberättigade uppdra åt någon annan, till exempel anställd hos assistansanordnaren att ansöka och få ersättning utbetald från kommunen.

Ansökan ska göras för varje tillfälle den ordinarie personlige assistenten är sjuk. Flera tillfällen kan sammanföras på en faktura.

Första ansökan, om den assistansberättigade anlitar ett assistansföretag,  ska innehålla fullmakt samt kopia på företagets tillstånd från IVO. Dokumenten kan skickas per post eller bifogas fakturan. 

Ansökan görs genom att skicka faktura med underlag, enligt nedan:

• Kopia av den sjuke assistentens tidrapport samt assistentens ordinarie schema.

• Kopia av vikariens tidrapport som är styrkt av assistansberättigad/kunden

• Uppgift om storlek på den sjuke ordinarie assistentens lön (timlön/månadslön)

• Uppgift om storlek på semesterersättning

• Uppgift om storlek på övriga avtalsbundna kostnader (exempel OB, jourersättning).

• Uppgift om storlek på sociala avgifter


Faktureringsadress

Ystad kommun önskar att fakturering sker genom e-faktura 

Ystads kommun
ref nr: 10132501
Box 238
271 25 Ystad

organisationsnummer: 212000-1181

Information om e-faktura

Sänder du ansökan eller bilagor per post märk kuvert: Myndighetsenheten

Beslut

Efter genomgång av faktura och bifogat underlag fattar handläggaren beslut. Om det inte finns några oklarheter i ansökan betalas det fakturerade beloppet ut.

Ystad kommun godtar enbart fakturor med 30 dagars betalningstid. 

Publicerad 2021-09-14, Uppdaterad 2023-11-21