Ansökan tillfällig utökning enligt 9 § 2 LSS

Ansökan om ekonomiskt stöd vid tillfällig utökning av personlig assistans, enligt 9 § 2 LSS

Bakgrund

Det kan uppstå tillfälliga situationer när ett befintligt beslut om assistansersättning
enligt SFB (beslut av Försäkringskassan) eller enligt 9§2 LSS (beslut av Vård- och
omsorgsförvaltningen) inte räcker till. Då kan den assistansberättigade ansöka om tillfällig
utökning av personlig assistans.

I de fall den assistansberättigade har beslut om assistansersättning från Försäkringskassan men
ansöker om tillfällig utökning hos kommunen saknar kommunen i vissa fall
information. Kommunen behöver då inhämta information för att kunna bedöma
personkretstillhörighet samt behovet av den tillfälliga utökningen. Försäkringskassan
har gjort en bedömning men kommunen är dock inte bunden av Försäkringskassans
bedömning, utan ska göra en egen utredning och bedömning. 

Ansökan om extra stöd för tillfälligt utökat behov ska lämnas in så snart behovet uppstått. 

Underlag vid ansökan om tillfällig utökning

Underlaget vid ansökan bör innehålla följande information:

  • Namn, personnummer, adress, postnummer, ort och telefon till den assistansberättigade.
  • Assistansanordnare, om du inte anordnar din egen assistans, företagets namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-post till assistansanordnare.  
  • Kontaktperson hos utförare/bolag.
  • Kontonummer för utbetalning: ange bankkonto, bankgiro eller postgiro.
  • Fullmakt, om den inte sänts in tidigare
  • Yrkat antal timmar och orsak till den tillfälliga utökningen t.ex. om det beror på att förskola, skola, daglig verksamhet har varit stängd, om assistansberättigad varit sjuk, om det gäller en resa osv.
  • Timrapporter/tjänstgöringsrapporter på personal som arbetade ansökta timmar. 
  • Övriga upplysningar som kan vara bra för handläggaren att känna till

För föräldrar med assistansberättigat barn

Gäller om arbetande assistent samtidigt är förälder till den assistansberättigade. I dessa fall ska det anges, om föräldern har ansökt om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan för att vårda barnet i de fall barnet har varit sjuk. Om ansökan inte har skett till Försäkringskassan ska skälen anges.

Handläggning av ansökan om tillfällig utökning

Underlag ställs som faktura till Ystad kommun, helst som e-faktura

Ystads kommun
ref nr: 10132501
Box 238
271 25 Ystad

organisationsnummer: 212000-1181

Information om e-faktura

Fakturans betalningstid ska vara 30 dagar. 

Beslut

Efter genomgång av faktura och bifogat underlag fattar handläggaren beslut. Om inga oklarheter finns betalas fakturan enligt plan. 

Publicerad 2022-07-15, Uppdaterad 2023-05-15