Ansöka om planbesked

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs kan begära ett planbesked av kommunen.

Ansökan om planbesked2
Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en karta och en beskrivning över tänkt åtgärd. Kommunen är skyldig att inom 4 månader lämna ett besked om de kommer påbörja ett planarbete eller inte. Om ett positivt besked lämnas kommer det framgå beräknad tidpunkt för beslut om antagande. Om kommunen inte avser påbörja ett planarbete kommer skälen till det att framgå.

Kostnad

Ansöka om planbesked är avgiftsbelagt och en avgift tas ut oavsett om beslutet blir positivt eller negativt.

Planavtal

Om kommunen beslutar om planläggning tecknas ett planavtal mellan den sökande och kommunen. I avtalet regleras kostnaderna för planarbetet.

 

 

Publicerad 2020-12-17, Uppdaterad 2023-03-02

Kontakt

Planenheten är en del av
stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se