Hur går det till att göra en detaljplan?

Här kan du läsa om de olika skeden en detaljplan vanligtvis går igenom innan den börjar gälla, det vill säga innan den slutligen får laga kraft.

Planskeden    

Planbesked

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Den som vill vidta åtgärden kan då begära ett planbesked av kommunen. Det är också möjligt att ansöka om besked om kommunen har för avsikt att ändra eller upphäva områdesbestämmelser.

Samråd

I samrådet tas ett första förslag på detaljplan fram, som ställs ut för allmänheten och olika myndigheter. Under samrådet har du möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget. Planförslaget finns bland annat tillgängligt på Stadsbyggnadsavdelningens expedition (Tobaksgatan 11 i Ystad) och på kommunens hemsida för detaljplaner.

Granskning

Detaljplanen uppdateras efter eventuella synpunkter som kommit in under samrådet och ställs sedan ut för granskning. I granskningsskedet kan du än en gång lämna synpunkter på planförslaget. Det är viktigt att du lämnar dina synpunkter senast i granskningsskedet för att inte förlora din rätt att överklaga planen. 

Antagande

Planförslaget uppdateras till en antagandehandling som antas i Samhällsbyggnadsnämnden eller i kommunfullmäktige, beroende på planens karaktär. I antagandeskedet sammanställs de eventuella synpunkter som kommit in under granskningsskedet i ett så kallat granskningsutlåtande.

Laga kraft

Om du har haft synpunkter på planen i samrådet eller granskningen, och du inte tycker att dessa har tillgodosetts, har du rätt att överklaga planen. Har inga överklaganden kommit in under en period av cirka 3 veckor från det att planen antogs, får planen Laga kraft. Då är den ett juridiskt bindande dokument med rättigheter och krav för byggrätt under den genomförandetid som angetts. Innan bygganden kan startas krävs i många fall att man ansöker om bygglov på bygglovsavdelningen.

Övrigt

Det finns tillfällen då detaljplaneprocessen kan gå igenom både fler och färre skeden än de vi beskrivit här, mer om det kan du läsa på Boverkets hemsida.

 

 

Publicerad 2020-03-01, Uppdaterad 2023-03-02

Kontakt

Planenheten är en del av
stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se