illustration_100_300.jpg

Trafiksäkerhet och trafikfrågor

Tillsammans med Trafikverket och polisen arbetar vi på Samhällsbyggnad med att förbättra vår trafikmiljö. Vi tittar då framför allt på våra oskyddade trafikanter, dvs. gående, cyklister och mopedister.

Lokala trafikfrågor

Alla generella regler för hur vi ska uppträda i trafiken finns i Trafikförordningen, som gäller för hela Sverige. Vägmärken används bara undantagvis för att visa på reglerna i Trafikförordningen. Exempel på en sådan regel är att du inte får stanna eller parkera i eller intill en korsning, en regel som man inte använder vägmärken till. Ystad har också lokala trafikföreskrifter, som endast gäller för Ystad. Alla Ystads lokala trafikföreskrifter finns i landets gemensamma databas Svensk Trafikföreskriftsamling.

Hos Samhällsbyggnad kan du också ansöka om dispens för tunga, breda och långa fordon inom kommunen utanför kommunen kontaktar du Trafikverket.

Hastighetsgränser

Störst påverkan på trafiksäkerheten har hastigheten.

Hastigheten påverkar inte bara gator och vägar utan också hur hela staden upplevs. I Ystad, Källesjö och Hedeskoga gäller därför hastighetsgränsen 40 km/h. Lägre hastighet ger ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet. Lägre hastighet miskar också trafikbullret.

I 40 km/h överlever 7 av 10 en kollision men i 50km/h riskerar 7 av 10 att dö.

Lägre hastighet ökar trafiksäkerheten, då den totala stoppsträckan för ett fordon minskar. Skulle det ändå ske en olycka, är krockvåldet betydligt mindre, se bild.

Krockvåldskurva

Krockvåldskurva (källa: Trafik för en attraktiv stad (2007))

Genom lägre hastighet, blir det lättare att korsa en gata, man ökar tillgängligheten i staden och får en tryggare trafikmiljö för gående och cyklister. Detta gäller speciellt för barn och äldre, eftersom de har lättare att uppfatta och överblicka trafiken, om hastigheten är lägre. Detta kan även gälla bilister. Karta över hastighetsgränserna i Ystad finns under dokument och länkar.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Säker trafik på våra gator och vägar kräver också fri sikt i korsningarna. Varje år skadas människor i trafiken i onödan, för att sikten är skymd. På sidan www.ystad.se/fastighetsagarensansvar hittar du mer information.

Publicerad 2020-12-17, Uppdaterad 2022-11-04