brunnslock.jpg

Använda offentlig plats

Våra gator, gångbanor, torg och parker är i huvudsak offentlig plats, det vill säga platser som tillhör alla. För att få använda offentlig plats för annat än vad den är avsedd för måste du ha tillstånd från polisen enligt ordningslagen.

Polisen kan ge tillstånd för:

 • Allmän sammankomst
 • Offentlig tillställning
 • Användande av offentlig plats

Exempel på aktiviteter där polistillstånd krävs:

 • Affischering
 • Byggbodar
 • Byggnadsställningar
 • Byggskyltar
 • Container eller byggsäck
 • Evenemang
 • Filminspelning
 • Försäljningsstånd
 • Gatupratare
 • Idrottstävlingar
 • Insamling av pengar
 • Mobilkran
 • Offentliga evenemang eller sammankomster
 • Reklamflagga
 • Reklamskyltar
 • Torgmöte
 • Uteservering

Hur gör jag för att söka tillstånd på kommunal mark?

Tillstånd för att använda offentlig platsmark söker du hos Polisen, som i sin tur skickar komplett ansökan till kommunen så att vi kan yttra oss. Polisen utfärdar därefter ett tillstånd, där bland annat kommunens villkor för tillståndet ska följas.

Till ansökan bör normalt alltid en kartskiss bifogas som visar vilken yta/område som behöver tas i anspråk samt om vägar eller parkeringar behöver en tillfällig lokal trafikföreskrift som reglerar utmärkningen på platsen t.ex. parkeringsförbud, Förbud mot trafik/genomfart m.m.

Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt, det vill säga polismyndigheten kan inte utfärda tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan.

Polismyndighetens webbplats.

Avgifter

Polisen tar ut en avgift för att få din ansökan prövad. Avgiften avser själva prövningen och tas ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Handläggningen av ditt ärende börjar när avgiften är betald.

Ystads kommun tar ut avgift för markupplåtelse enligt antagen taxa. Tillfällig försäljning av ideell karaktär (skolklasser och föreningar) på Österportstorg och Stortorget är gratis.

Avgifter för markupplåtelse och torgplatser

Trafikanordningsplan (TA-plan)

En trafikanordningsplan (TA-plan) ska alltid upprättas när ett arbete eller markupplåtelse påverkar trafiken eller framkomligheten. Information om vad som gäller kring ansökan om TA-plan finns på följande sida www.ystad.se/trafikanordningsplan.

OBS! Skicka gärna med Trafikanordningsplan (TA-plan) i ansökan till Polisen om en sådan behövs.

Lokal trafikföreskrift

Vid all skyltning som förbjuder eller påbjuder något utmed kommunens gator som t.ex. parkeringsförbud eller att stänga av en gata för genomfart så måste väghållaren utfärda en tillfällig
lokal trafikföreskrift som reglerar utmärkningen på platsen.

Begäran om tidsbegränsad lokal trafikföreskrift ska lämnas in i god tid innan arbetet ska börja.

Publicerad 2020-12-17, Uppdaterad 2024-04-23