2013-08-09_11.55.02.jpg

Grävning i allmän mark

Du behöver tillstånd för att gräva och schakta i kommunens mark.

Grävning i allmän platsmark

För att få gräva och schakta på allmän mark i Ystads kommun, krävs det tillstånd. Du ansöker om grävningstillstånd för varje specifikt grävningstillfälle hos Samhällsbyggnad. Ansökan om tillstånd ska du lämna in senast tre veckor innan du ska påbörja arbetet.

Grävningstillstånd söker du på blanketten Ansökan om grävning i allmän platsmark. Till denna ska du bifoga ritningar, som visar den planerade ledningsdragningen. Ansökan skickas till kundtjanst-greta@ystad.se

Inom två veckor ska Samhällsbyggnad besvara din ansökan. Eftersom grävningstillstånd är tidsbegränsat, krävs det en förlängning av tillståndet om byggtiden överskrids. Arbetet ska utföras enligt kommunens Grävningsbestämmelser.

Om ett arbete pågår utan ett beviljat grävningstillstånd kan kommunen ta ut en sanktionsavgift.

Grävning inom eller i närheten av ett fornlämningsområde

Vid schaktarbeten inom fornminnesområden ska separat ansökan ske till Länsstyrelsen, exempelvis är Ystads centrum klassad som fornminnesområde. För att ta reda på om ert projekt kan komma att beröra en fornlämning besök Riksantikvarieämbetets fornkarta. Ansökan till Länsstyrelsen bör göras i god tid innan planerade arbeten påbörjas.

Innan du startar

 • Vid grävning/schaktning inom eller i närheten av ett fornlämningsområde ska Länsstyrelsen alltid tillfrågas.
 • Kontrollera på ledningskollen.se vilka ledningsägare som finns i området där du ska gräva.
 • Läs i Grävningsbestämmelser för Ystads kommun vilka regler som gäller.
 • Ansök om grävningstillstånd.
 • Om grävarbetet påverkar trafiken på körbana, gångbana eller cykelbana ska du även skicka in en trafikanordningsplan.
 • Begär tillfällig lokala trafikföreskrifter, om sådant krävs.
 • Kontrollera om det fordras polistillstånd
 • Informera alla som berörs av arbetet, även näringsidkare och boende.
 • Svara för att utmärkning, avstängning och skyddsanordningar utförs enligt gällande bestämmelser och trafikanordningsplan.
 • Ledningsägaren kallar till syn med representanter för väghållaren och entreprenören. Om inte ledningsägaren kallar till syn före arbetets påbörjande uppfattar Samhälls‐
  byggnadsförvaltningen detta som att inga anmärkningar finns.

När vi bedömer din ansökan, tar vi hänsyn till vilken arbetsmetod som ska användas, arbetets placering, framkomlighet och trafiksäkerhet, olägenheter för allmänheten, hur man skyddar växtlighet, byggtid med hänsyn till arrangemang och liknande samt hur återställning ska utföras.

Akut grävning får endast ske vid direkt ledningsbrott och ansökan om tillstånd ska då göras snarast.

Ledningskollen

När du ska gräva är det viktigt att du vet vart alla ledningar finns. För att unvika avgrävning av ledningar kan du ta hjälp av ledningskollen.se. Där kan du enkelt få reda på var ledningar för el, tele, fiber och vatten eller annan infrastruktur finns nedgrävd. 

Trafikanordningsplan (TA-plan)

En TA-plan behövs så snart ditt arbete påverkar trafikanter. TA-planen ska visa hur olika trafikantgrupper riskfritt kan ta sig förbi din arbetsplats när den inskränker på ordinarie vägar, parkeringar eller gång- och cykelbanor. 

TA-planen ska vara granskad och godkänd av Samhällsbyggnadsförvaltningen innan ett arbete får påbörjas. Vid uppsättning av vägmärken och avstängningsmaterial krävs det utbildad personal som har erforderlig kompetens för att få utföra denna typ av arbete.

Om ett arbete pågår utan en beviljad trafikanordningsplan kan kommunen ta ut en sanktionsavgift.

När behövs en TA-plan?

 • Vid arbeten på offentlig plats som påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister eller motorburen trafik.
 • Vid arbeten som medför att trafik måste ledas om, till exempel vid evenemang, eller byggarbeten.
 • Vid arbeten som kräver tillfälliga eller befintliga hinder på vägbanor, till exempel container, byggkran, byggnadsställning eller skylift.
 • Vid arbeten som bedrivs på tak eller andra höga höjder, men som påverkar vägbanor, till exempel is- och snöskottning samt trädfällning.
 • Vid grävning i offentlig mark, med mera.

TA-Plan

Följande uppgifter ska framgå av TA-plan.

 • Gatunamn samt norrpil ska anges.
 • Vilken typ av avstängningsmaterial som kommer att användas och hur dessa kommer att placeras.
 • Vilka vägmärken som sätts upp och var.
 • Vilka vägmärken som tillfälligt tas ner eller täcks över.
 • Var eventuell belysning finns.
 • Var material kommer att läggas upp, och hur detta ska inhägnas.
 • Hur kommer arbetsmaskiner att röra sig kring arbetsplatsen.
 • Finns mått utsatt så att det framgår vilka utrymmen som bil-, cykel- respektive gångtrafik har till sitt förfogande.
 • Vilka åtgärder är vidtagna för att underlätta för gående och personer med funktionsnedsättning att passera arbetsplatsen?
 • Vilka informationsinsatser planeras.
 • Om tillfällig trafikföreskrift krävs ska det tydligt framgå var regleringen ska gälla samt startdatum/klockslag och slutdatum/klockslag då föreskriften ska gälla.

Lokal trafikföreskrift

Vid all skyltning som förbjuder eller påbjuder något utmed kommunens gator som t.ex. parkeringsförbud eller att stänga av en gata för genomfart så måste väghållaren utfärda en tillfällig lokal trafikföreskrift som reglerar utmärkningen på platsen.

Besiktning, garanti m.m.

Sökande ska anmäla arbetet till slutbesiktning senast 2 veckor efter att entreprenaden är färdigställt. Kvalitetsdokumentationen ska överlämnas till Samhällsbyggnads‐förvaltningen vid slutbesiktningstillfället. Sökandes ansvar för onormala sättningar och andra fel som kan hänföras till återfyllnaden ska gälla under en garantitid på 2 år efter slutbesiktningen. Även påverkan på vegetationen omfattas av garantin. Vid instörtning ska ansvaret gälla även efter det andra året. Samhällsbyggnadsförvaltningen kallar till garantibesikting före garantitidens utgång. Vid mindre arbeten kallas endast vid behov.

Publicerad 2013-10-02, Uppdaterad 2022-09-27