Vanliga frågor om VA-planen

FAQ

Vad är syftet med VA-planen?

Att värna om de boendes hälsa och vår miljö samt möjliggöra utveckling.

Hur förbättrar VA-planen människors hälsa?

Egna brunnar kan bli förorenade av smittoämnen från egna eller andras enskilda avloppsanläggningar. Även större grundvattentäkter kan bli förorenade.

Genom att koppla sig till det kommunala VA-systemet försvinner många enskilda VA-anläggningar och hälsoriskerna minskar.

Vilka områden som kommer att anslutas till kommunalt VA?

Information om vilka områden som planeras att anslutas till kommunalt vatten och avlopp hittar du i Del 3: VA-plan under kapitel 3 Plan för VA-utbyggnad utanför nuvarande versamhetsområde.

När är kommunen skyldig att ordna avloppshantering?

Lagen om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) trädde i kraft 1 januari 2007. Vattentjänstlagens regler syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Enligt vattentjänstlagen är det kommunerna som är skyldiga att ordna vattentjänster. Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan kommunen, huvudmannen och brukaren. Det finns rättigheter och skyldigheter för alla parter. Detta innebär att lagen både ställer krav på huvudmannen, men är också ett hjälpmedel för att förmå brukaren att använda anläggningen enligt huvudmannens föreskrifter. Ett större sammanhang innebär enligt rättspraxis omkring 20-30 fastigheter som ligger något så när samlat. Det är Länsstyrelsen eller Miljöförbundet som avgör om en enskild anläggning utgör ett hot mot hälsa eller miljö.

Vilka regler gäller för eget avlopp?

Utanför kommunens verksamhetsområde för avlopp ska avloppsvatten renas i enskilda avloppsanläggningar. Förutom slamavskiljning behövs även en längre gående rening, till exempel infiltrationsanläggning m.m. Att släppa endast slamavskilt avloppsvatten i ett vattendrag eller markledning är uttryckligen förbjudet enligt miljöbalken medan sandfilterbrunnar, stenkistor och liknande har otillräcklig reningskapacitet. Det finns idag en rad olika metoder att rena det slamavskilda vattnet och det är alltid den sökande som föreslår en lösning som sedan prövas. Naturvårdsverket har gett ut ett allmänt råd - NFS 2006:7 – där man anger att det är avloppets reningsförmåga och inte reningstekniken som avgör om en reningsmetod kan godkännas.

Hur fungerar inlösen av enskilda anläggningar som får kommunalt avlopp?

Anläggningen måste vara godkänd av Miljöförbundet för att ersättning ska vara aktuell. Kommunen betalar ersättning för inlösta enskilda anläggningar yngre än 10 år. Ersättning utgår med 80 % av verifierade kostnader för anläggningar yngre än 3 år För anläggningar äldre än 3 år reduceras ersättningens storlek med 10 % för varje år Maximal ersättning är högst anläggningsavgiften enligt gällande VA-taxa.

Vad kommer det att kosta att ansluta en fastighet till kommunalt VA?

Kommunen gör stora investeringar i ledningar och anläggningar för att kunna förse ett område med dricksvatten och avloppsrening. Anläggande, drift och underhåll av de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna finansieras med avgifter och inte med skattemedel. Kommunens VA-taxa består av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). Taxan för vatten och avlopp antas av kommunfullmäktige. Aktuell taxa finns på kommunens webbplats www.ystad.se

Vad är VA-kollektiv?

VA-kollektivet är benämningen på alla fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp i en kommun. VA-kollektivet äger alla allmänna VA-anläggningar såsom ledningar, pumpstationer och verk och representreras av kommunens VA-avdelning som sköter anläggningarna. VA-kollektivet är taxefinansierat och inte skattefinansierat.

Min fastighet är inte med i ett VA-utbyggnadsområde, kan jag få kommunalt VA ändå?

Det kan finnas möjlighet om du bor nära befintliga VA-ledningar eller planerade VA-ledningar. Du kan anmäla ditt intresse för VA-anslutning till kommunens VA-avdelning så avgörs anslutningsmöjligheten från fall till fall.

Hur ska enskilda avlopp som är dåliga idag hanteras i väntan på kommunalt VA?

Det beror på hur lång tid det tar innan kommunalt VA är på plats. Om det tar mer än 10 år innan kommunalt VA är klart så medges inga dispenser för det enskilda avloppet utan det är gällande funktionskrav som gäller. Om det dröjer mindre än två år innan kommunalt VA är på plats så behöver man troligen inte göra några åtgärder på sitt enskilda avlopp.

Gemensamt vatten och avlopp utanför kommunens versamhetsområde?

Genom att bilda en gemensamhetsanläggning för vatten- och avloppsanläggningen blir det enklare att samarbeta.
En gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäteriförrättning. Förrättningen sker på initiativ av berörda fastighetsägare, eller i vissa fall kommunen.
I ett beslut om gemensamhetsanläggning finns tydliga regler, både kring hur anläggningen ska byggas och hur den ska skötas. Det är också tydligt hur kostnader ska fördelas mellan berörda fastigheter. Även om det finns vissa möjligheter att inrätta en gemensamhetsanläggning utan samtliga fastighetsägares medgivande, är detta normalt inte att rekommendera i dessa sammanhang. Anledningen är att det är viktigt att den framtida förvaltningen verkligen kommer att fungera.
Det utrymme som behövs för en anläggning upplåts med servitutsrätt. Det allmännas miljökrav på anläggningen och dess funktion kan inordnas i reglerna för gemensamhetsanläggningen. En annan fördel är att den gemensamma anläggningen juridiskt tillhör och ägs av de fastigheter som samverkar därför påverkas den inte om en fastighet byter ägare.
Mer information finns på www.lantmateriet.se

Vad är BDT?

BDT-vatten är avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Detta kallas även gråvatten. Blandas denna typ av vatten med spillvatten från toaletter kallar man det svartvatten.

Vad är skillnaden på avloppsvatten respektive spillvatten?

Avloppsvatten är det använda och smutsiga vatten som kommer från gator, hushåll, industrier, sjukhus m m. Avloppsvatten delas upp i dagvatten och spillvatten. Dagvatten kommer från gator och stuprännor efter regn och snösmältning. Spillvatten kommer från bl.a. kök, tvätt, toalett, dusch och vask.

Vad är LTA-system?

LTA-system är ett system där avloppsvattnet pumpas från fastigheten med hjälp av en minipumpstation ut till kommunens ledning. Avloppsvattnet pumpas i en plastslang av polyeten (PE) med dimension 40 mm eller 50 mm beroende på LTA-enhet. Från huset och ut till minipumpstationen rinner avloppsvattnet i vanliga rör för självfall. Kommunen bestämmer vilken slags LTA-enhet som ska användas på fastigheten och tillhandahåller även LTA-enheten (pump, pumptank och styrskåp).

Publicerad 2022-04-04, Uppdaterad 2023-12-18

Kontakt

Lars Mellberg
Projektledare
E-post:tekniska@ystad.se
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)