fri_sikt.jpg

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som fastighetsägare har ansvar för att sköta häckar, buskar och träd på din fastighet. Du ska se till att växtligheten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafikanter, till exempel skymmer skyltar, vägmärken eller belysningsstolpar.

Du som bor inom detaljplanelagt område (i princip inom tätorter) har också ansvar för ytor för gående utanför din tomtgräns. Enligt lag gäller det gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken.

Som fastighetsägare är det viktigt att du sköter ytorna för gående utanför din fastighet under hela året. Det här behöver göras:

  • Sopa upp sand, grus och löv. Detta får inte sopas eller spolas ner i brunnar.
  • Ta bort ogräs och annan växtlighet.
  • Ta bort skräp.
  • Se till att brunnar hålls fria så att vatten kan rinna undan. Brunnarna behöver vara fria från t.ex. löv, grenar, skräp, snö och is.
  • Sopa, sanda eller grusa samt skotta gångbanan vid halka eller snö.
  • Skotta bort eventuella snövallar mot gatan så att sopor kan hämtas och post lämnas.
  • Se till att ingen snö ramlar ner från taket på gångbanan och att farliga istappar tas bort.
 
 
 
 
 
Fri sikt vid utfart mot gata.
Vid utfarten ska du se till att häckar, träd, plank, staket eller annat som kan skymma sikten inte är högre än 80 cm inom det som är sikttriangeln. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Fri sikt vid utfart mot gata.

Fri sikt vid hörntomt.
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att häckar, träd, plank, staket eller annat som kan skymma sikten inte är högre än 80 cm från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera håll.

Fri sikt vid hörntomt.

Fritt på höjden.
Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gångbanan, cykelbanan eller körbanan ska du se till att det är fritt på höjden så att alla trafikanter kan ta sig fram och att vägmärken och skyltar inte skyms.

Fri höjd som krävs är:

  • Över gångbana minst 2,5 m
  • Över cykelväg minst 3,2 m
  • Över körbana minst 4,7 m
Fritt på höjden.

Fritt på bredden.
Gångbanor och cykelvägar ska vara fria från växtlighet och andra hinder så att alla kan ta sig fram, utan att tvingas ut i körbanan.

Redan vid planteringstillfället behöver man föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt. Stora buskar
och träd bör placeras minst 2 meter
från tomtgränsen. Häck och buskar bör
planteras minst 60 cm från tomtgränsen.

Fritt på bredden.
Publicerad 2022-11-04, Uppdaterad 2024-06-10

Vill du veta mer?

Kontakta gärna vår kundservice vid frågor.
Telefon: 0411-57 77 77 (vardagar kl. 9–12)
E-post: tekniska@ystad.se