Års- och delårs- granskningar/rapporter

I revisorernas uppdrag ingår att granska att kommunens räkenskaper är rättvisande. Därför granskas delårsrapporter och årsredovisningar ur detta perspektiv. Här finns även årets Revisionsberättelse samt Revisorernas Redogörelse för det revisionella arbetet under året.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Publicerad 2021-02-09, Uppdaterad 2022-06-04