power-lines-1868352_1920.jpg

Elsituationen

Sverige hade tidigare under hösten och vintern ett ansträngt effektläge, men det är nu stabilt. Här hittar du samlad information om läget.

Uppdatering 2023-12-04

Länsstyrelsen Skånes uppfattning, baserad på Energimyndighetens senaste lägesbild, är att prognoserna är stabila och goda för elproduktion och eldistribution (gäller även de länder som exporterar/säljer el till Sverige) inför den kalla delen av året.


Vid större, oförutsedda händelser som att en reaktor av någon anledning skulle gå ned i produktion kan situationen bli ansträngd. Denna risk är inte specifik för kommande vinter säsong utan utgör en ständig utmaning med de nuvarande förutsättningarna. I nuläget råder alltså ingen risk för effektbrist i Skåne.


Uppdatering 2023-02-15

Sverige hade tidigare under hösten och vintern ett ansträngt effektläge, men det är nu stabilt. Risken för manuell bortkoppling av elanvändare har därmed sänkts från reell till låg av Svenska kraftnät.

Effektläget kan fortsatt hållas stabilt om alla hjälps åt att minska eller flytta sin förbrukning av el vid effekttoppar som oftast inträffar morgnar och kvällar. Plötsligt bortfall av produktion kan snabbt ändra marginalerna i kraftsystemet. Ringhals 46 är tagen ur drift fram till 19 mars 2023, och den nya finska kärnkraftreaktorn Olkilouto 37 planeras vara i kommersiell drift 29 mars.


Risk för planerade strömavbrott 

Hur stor effektbristen blir beror på vädret. Med en längre, kall och vindstilla period med mycket moln kan vi få en utmanande situation. Då ökar risken för planerade strömavbrott, så kallade manuella elfrånkopplingar.

Så går en manuell frånkoppling till

Om elen inte räcker eller om tillgången minskar, ger Svenska kraftnät i uppdrag till elnätsbolagen att stänga av ledningar. Svenska kraftnät anger då hur mycket el som behövs tas bort.

Bortkopplingen kan ske med ett dygns framförhållning, och då hinner elnätsbolagen informera innan. Om frånkopplingen behöver ske snabbt har elnätsbolagen bara 15 minuter på sig att koppla bort elen.

Hissar och eldrivna entrédörrar kan sluta fungera, gatubelysning och trafikljus kan slockna och butiker och verksamheter får klara sig utan ström.

Hur långa eller omfattande frånkopplingarna kan bli vet vi inte i dagsläget. Hur stora områden som blir utan el beror på hur mycket som behöver tas bort vid det specifika tillfället.


Samhällsviktig verksamhet prioriteras 

Vid en manuell elfrånkoppling står till exempel bostadsområden sist i kön att få ström, medan samhällsviktig verksamhet prioriteras.

Energimyndighetens metodunderlag Styrel är ett verktyg till Sveriges kommuner för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare. Med hjälp av Styrel kan t ex sjukhus, förskolor, vatten- och elverk och andra offentliga institutioner prioriteras.


Tänk solidariskt – och förbered dig 

Vi kan minska risken för manuell frånkoppling av elen till en femtedel om vi kan minska elanvändningen med två procent. Detsamma gäller om vi flyttar två procent av elanvändningen från dygnets morgon- och kvällstoppar (kl 7-10 och kl 16-19) till andra tider på dygnet.  

Förbered dig så att du klarar din vardag så smidigt som möjligt om elen behöver kopplas bort. Fundera över hur ett elavbrott påverkar din vardag och se över din hemberedskap: 

  • Använd el vid rätt tid på dygnet 
  • Sänk värmen inomhus 
  • Använd mindre varmvatten 
  • Stäng av apparater och släck lamporna 
  • Täta ditt hus 

Varje kilowattimme räknas!  
Mer information och fler tips på Energimyndighetens webbplats 


Så sparar kommunen

Kommunen undersöker kontinuerligt möjligheterna att spara el. Vi utgår då från vilka effekter åtgärderna kan ha på de personer som vistas i fastigheterna samt den service vi enligt avtal eller uppdrag ska leverera. Vi gör också bedömningar utifrån säkerhets- och trygghetsaspekter.

Fördjupad information

Läs mer om effektbrist, manuell frånkoppling och Styrel


Hur stor är risken för planerat elavbrott?

Enligt den tillförlitlighetsnorm som Energimarknadsinspektionen på regeringens uppdrag tagit fram ska produktion och import av elen kunna täcka hela det förväntade förbrukningsbehovet 99,989 procent av tiden under ett år. I den senaste lägesbedömningen från Svenska Kraftnät har situationen försämrats. Förutsättningarna och de scenarier man tidigare har planerat utifrån har förändrats. Det betyder att risken för bortkoppling i vinter bedöms ha ökat från låg till reell. 

Varför ska vi spara el?

"Många bäckar små" gäller i dessa lägen. Om det är många som kan flytta sin förbrukning och t ex inte ladda bilen eller sätta i gång tvättmaskinen just när elen behövs som mest – då kan vi kapa topparna, plana ut kurvan och minska risken för bortkoppling.

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen.

För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Varför ska jag flytta eller minska min elanvändning?

Idag använder vi mest el på morgonen och på eftermiddagen när många kommer hem från jobbet. Om vi i stället startar diskmaskinen lite senare på kvällen eller duschar en annan tid på dygnet kan vi få ned elanvändningen när effekttopparna är som störst.

Om vi flyttar användningen med två procent från den period då användningen är som störst i vinter minskas risken för bortkoppling till en femtedel, enligt Svenska kraftnät.

Lyckas vi med det får vi ett robustare elsystem och elen räcker till fler.  

Vad är orsaken till de höga elpriserna i Sverige?

Det är flera faktorer som tillsammans driver upp priset på el. Den största orsaken är obalans av utbud och efterfrågan av naturgas på den globala marknaden. Rysslands krig mot Ukraina gör att Europa vill göra sig fri från beroendet av rysk gas vilket också driver upp priset. Det i kombination med att Norge har lägre nivå än normalt i sina vattenmagasin och att vi har ett förlängt stopp av Ringhals 4 gör att läget är ansträngt och extremt ovanligt.

Vad är eleffektbrist och när uppstår den?

Det måste alltid finnas en balans i elnätet mellan hur mycket el som produceras/importeras och hur mycket el som används. Om användningen av el skulle bli större än vad som för stunden är möjligt att producera, eller importera, uppstår en eleffektbrist. Då detta skulle kunna leda till allvarliga konsekvenser i samhället finns det förberedda åtgärder för att både förebygga och lindra konsekvenserna av en eleffektbrist. 

För att förebygga att eleffektbrist uppstår finns en effektreserv och en störningsreserv. Om reserverna inte räcker till och eleffektbrist ändå uppstår finns det sedan 2011 en metod för att lindra samhällskonsekvenserna som kallas styrel. 

Vad är manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK)

Vid effektbrist (då förbrukningen är större än produktionen/importen vid en viss tidpunkt) kan manuell förbrukningsfrånkoppling - så kallad MFK - komma att tillämpas för att undvika elnätskollaps och skydda stamnätet. Det innebär att områden kopplas bort från elnätet. Detta har aldrig tidigare utförts i Sverige, men Svenska kraftnät bedömer nu en ökad risk för att detta kan komma att ske i vinter.

Kommer det någon förvarning innan elen stängs av?

Det är Svenska kraftnät som beordrar elnätsföretagen att genomföra MFK, som då behöver kunna genomföra frånkopplingen inom 15 minuter. Svenska kraftnät kan få indikationer på risk för effektbrist tidigast ett dygn före det uppstår. Vid indikation så kommer Svenska kraftnät tillsammans med aktörer på marknaden att göra vad de kan för att minska risken genom gemensamma insatser för att öka produktion och minska förbrukning. I en situation med hög efterfrågan och låg tillgång kommer elpriset att bli högt, vilket i sig minskar efterfrågan.

I samband med en ansträngd situation kommunicerar Svenska kraftnät med media och via deras kanaler för att uppmärksamma allmänheten om situationen.

Hur lång tid pågår en frånkoppling?

Det går inte att säga hur länge en frånkoppling varar då det beror på den specifika situation som vi har vid tillfället i Sverige och Europa. I de simuleringar som Energimyndigheten gjort i samband med arbetet med kraftbalansrapporten visar att det kan handla om ett par timmar, men de kan inte idag säga hur lång en frånkoppling skulle bli.

Om elen behöver stängas av kan frånkopplingen roteras efter en begränsad tid, så inte en enskild användare drabbas för hårt.

 

Vad är Styrel?

Planeringsunderlaget Styrel kan användas som underlag vid frånkopplingen. För närvarande pågår ett arbete med Styrel i kommunen, vilken är en planeringsmetod utvecklad av Energimyndigheten för att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare.

Styrel möjliggör så att el i största möjliga mån kan styras till dessa samhällsviktiga elanvändare vid en effektbristsituation. Bedömningen av vilka som ska prioriteras (samhällsviktiga verksamheter) görs i huvudsak av kommuner, regioner och länsstyrelser med stöd av statliga myndigheter och privata aktörer. 

Syftet med Styrel är därmed att samhällsviktiga funktioner, exempelvis vårdverksamhet och skola, ska fungera så länge som möjligt i en effektbristsituation, genom att de prioriteras vid bortkoppling. Det är dock viktigt att poängtera att Styrel inte garanterar el till de samhällsviktiga elanvändarna. 

 

Varför kopplas hushållens el bort först vid effektbrist?

I och med att vi befinner oss i en situation där vi måste prioritera bland samtliga elanvändare är det i primärt de som bedriver samhällsviktig verksamhet som ska prioriteras först.

En frånkoppling sker inte hos enskilda elanvändare, utan det är hela ledningar som kopplas till och ifrån. Dessa ledningar rangordnas utifrån hur många och vad för typ av samhällsviktig verksamhet som ligger på respektive ledning.

Det innebär att om det ligger hushåll på en ledning som är prioriterad enligt Styrel, så kommer dessa specifik hushåll att få el. Det kan till exempel betyda att din granne får ström, men inte du.

Som medborgare ska du vara förberedd på exempelvis ett strömavbrott eller annan samhällsstörning. På MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kan du läsa mer om du kan förbereda dig:

Förbered dig för kris (msb.se)

Vad gäller för livsuppehållande vård i hemmet?

Styrel kan inte ta hänsyn till enskilda bostäder vid en elfrånkoppling. 

Hjälpmedelsförskrivaren är ansvarig för patienters behandling i hemmet. Har du eller någon närstående frågor om livsuppehållande apparatur vid ett längre strömavbrott, så kontaktar du din vårdgivare.

Beroende på hjälpmedelstyp kan man säkerställa funktionen i händelse av driftstopp med hjälp av till exempel extra batterier. Patienten kan också förskrivas flera olika hjälpmedelslösningar, som en backup.

 

Publicerad 2022-10-12, Uppdaterad 2023-12-04

Mer information

Varje kilowattimme räknas
Tips och information (Energimyndigheten)

Kom igång med att flytta din elanvändning

Fakta om energiläget
Fördjupad information, vanliga frågor och svar (Energimyndigheten)

Elförsörjningen och omvärldsläget - lägesbedömning (Svenska kraftnät

Här är dina värsta eltjuvar
Tips och råd (Ystad Energi)

Frågor och svar om effektbrist och manuell elfrånkoppling
(Svenska kraftnät)

Fakta om Styrel
Prioritering av samhällsviktiga elanvändare