Krisledning och krishantering

Mål för krishanteringen

Det övergripande målet för kommunens krishantering är att trygga människors liv, säkerhet och hälsa, oavsett inträffad händelse. Detta innebär att:

 • Man ska minska konsekvenserna av den inträffade händelsen för den som bor, arbetar eller vistas i Ystads kommun.

 • Säkerställa ett bevarat förtroende för driften av kommunens verksamheter och förhindra eller begränsa skador på människor, miljö och egendom.

 • Ge alla medborgare och andra aktörer så goda förutsättningar som möjligt att fatta egna beslut samt att

 • Ge en korrekt och tydlig information internt och externt.

Uppdrag inom krisledning handlar om att kommunerna ska fungera även under hård press. Det kan handla om terrorism, kemikalieläckage, en allvarlig pandemi eller stor olycka. Hur förbereder vi oss för att kommunerna ska kunna ge en god samhällsservice även under den typen av påfrestningar?

Något förenklat kan vi säga att det är viktigt att:

 • Vi har en flexibel organisation som kan anpassa sig efter krisens förutsättningar. 

 • Vi innan krisen har tänkt till genom att ha stabila rutiner, kompletterade med en god krisplanering.

 • Vi stöttar kommunernas verksamheter med utbildning och planering för ledning och kommunikation samt psykosocialt omhändertagande under krisen, samt att

 • Vi förbereder oss genom att öva kontinuerligt

 Krisledningsövning
Bild från krisledningsövningen CONNY

Krisledningsorganisation

Krisledningsnämnd

Den 1 september 2006 trädde den reviderade lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap i kraft. Enligt den och den förra lagen ska varje kommun ha en nämnd som fullgör uppgifter under extraordinära händelser.

Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens (KS) arbetsutskott under ledning av KS ordförande eller vice ordförande. 

Det är kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande, som avgör om krisledningsnämnden ska sammankallas. I de allra flesta fall kan kriser hanteras av den normala organisationen utan att krisledningsnämnden sammankallas. Krisledningsnämnden får, när den sammankallats, fatta beslut inom de nämnders verksamhetsområde som krisledningsnämnden beslutar. Kommunfullmäktige har upprättat ett reglemente för krisledningsnämnden.

Krisledningsstab

Kommunfullmäktige i Ystads, Tomelilla samt Simrishamns kommuner, fattade under 2009 beslut om att använda en gemensam krisledningsstab för att hantera störningar, extraordinära händelser eller andra svåra påfrestningar inom en eller flera kommuner.

Staben består av aktuell kommundirektör(ch), stabschef, krisinformatör sam specialister inom flera viktiga områden.

Lokala operativa ledningsorganisationer

Respektive förvaltnings- och bolagschef har i sin tur en lokal operativ ledningsorganisation inom sin verksamhet. Denna ledningsresurs fungerar precis som den gör under vilken vardag som helst.

Inom en kommun fördelas ansvaret för olika verksamheter på flera förvaltningar och bolag. Dessa har inte bara ansvar för verksamheten under ordinära förhållanden utan även vid en extraordinär händelse. I våra tre kommuner har alla en egen plan för sin krisledning. Det är händelsens omfattning som avgör om ansvaret stannar hos den enskilda förvaltningen eller om den centrala krisledningen tar över. Detta beslut fattas av berörd kommundirektör eller kommunchef.

Personlig krisberedskap

Det kan börja brinna eller någon faller ihop medvetslös. Ibland slås el, vatten, värme och telefoner ut för längre tid än bara någon timma. Du har då mycket att vinna på att, bl.a. ha tänkt på följande saker.

 • Lär alla i familjen när och hur man larmar 112,

 • Lär dig de relativt enkla formerna för hjärt- och lungräddning,

 • Installera en eller flera brandvarnare och ha en rejäl brandsläckare hemma,

 • Ha en batteridriven radio med extra batterier,

 • Ha en rejäl ficklampa med extra batterier,

 • Lägg in s.k. ICE-nummer i mobiltelefoner. Då hittar räddningspersonalen lättare rätt person att ringa om någon i ditt hushåll blir skadad och inte kan kommunicera.

Ytterligare information finns i kommunens folder "Är du beredd" som finns i länksamlingen.

Tänk också på att göra motsvarande förberedelser i lämplig omfattning på din arbetsplats och i andra sammanhang. När du bor på hotell eller t ex går på större evenemang är det alltid klokt att skaffa sig en bild av utrymningsvägarna om det börjar brinna. Det finns nästan alltid bra information att läsa på skyltar och väggar. Utnyttja den omfattande information som samhällets olika ansvariga organ har tagit fram för att underlätta för dig om något händer.

Beredskap

Gemensamt för kommunerna i Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn finns funktionen TiB, Tjänsteman i beredskap" – med uppgift att dygnet runt kunna larma och informera vid allvarliga samhällsstörningar.

TiB är kommunens larmmottagare och kontaktperson dygnet runt i ärenden som berör allvarliga samhällsstörningar, och larmas av kommunens samverkansaktörer inom krisberedskap.

Publicerad 2020-12-14, Uppdaterad 2022-04-22

Ordförklaring

POSOM står för Psykologiskt och socialt omhändertagande