Landsbygdsstrategin

Landsbygden utgör en stor del av Ystads kommuns samlade kvalitet och identitet. Det är en gemensam resurs för boende, näringsidkare och besökare som vi vill värna om och utveckla hållbart. Landsbygdsstrategi för Ystads kommun är framtagen för att visa hur kommunen, boende och verksamma tillsammans och var för sig kan arbeta för att både bevara och bidra till en mer hållbar utveckling av landsbygden och Ystads kommun som helhet. Landsbygdsstrategin är framtagen i samarbete med Byalagsrådet i Ystads kommun.

Den 16 mars 2023 beslutade Ystads Kommunfullmäktige att anta Landsbygdsstrategi för Ystads kommun. Målbilden för strategin är:

"Ystads kommuns landsbygd ska vara attraktiv och levande med goda livsvillkor för boende och verksamma, präglat av hållbar utveckling och närhet."

För att nå målbilden krävs breda insatser och prioriteringar, inte bara från Ystads kommun utan även från boende och verksamma på landsbygden. För att strukturerat arbeta med en hållbar utveckling av landsbygden utgår Ystads kommuns landsbygdsstrategi därför från fem riktade strategier:

Fem strategiområden för landsbygdsutveckling

Möjligheter – Skapas och tas tillvara

Beskriver hur kommunen arbetar med stöd till föreningar, näringsliv och näringsidkare på landsbygden samt allmänhetens tillgång till fritidsaktiviteter och kulturutbud.

Boende – Attraktiv livsmiljö för alla

Beskriver landsbygdens demografi och kommunens arbete med bostadsförsörjning, kommunal service såsom förskola, skola och äldreomsorg samt övrig service som gynnar en levande landsbygd.

Värden – Synliggörs, vårdas och utvecklas

Beskriver hur kommunen arbetar för att bli en hållbar plats med ett rikt friluftsliv. Beskriver även insatser för att bevara kommunens natur- och kulturmiljöer samt insatser för lantbruk och odlingslandskap.

Närhet – Upplevd närhet i vardagen

Beskriver hur kommunen arbetar med mobilitetsfrågor, kollektivtrafik, trafikmiljöer, vägar och digital infrastruktur.

Identitet – Platsspecifika kunskaper synliggörs

Beskriver kommunens former för dialog och delaktighet med byalag och boende på landsbygden. Beskriver också arbetet med kommunens kommunikation och hur lokala initiativ tillvaratas.

För varje strategi anges en målbild och tematiska insatsområden. Dessa innefattar nulägesbeskrivningar samt konkreta insatser som Ystads kommun ska arbeta med för att nå den övergripande målbilden.

Flera av åtgärderna är kommunens ansvar men landsbygdsstrategin förutsätter även bred samverkan med externa parter. Den ideella sektorn, näringslivet, statliga myndigheter, Region Skåne, med flera samt boende och verksamma aktörer på landsbygden och i byarna behöver medverka för att strategins målbild ska kunna uppfyllas.

I kolumen till höger kan du ta del av landsbygdsstrategin i sin helhet. För dig som endast vill läsa en sammanfattning finns strategin även tillgänglig som en kortversion. 

Publicerad 2020-08-27, Uppdaterad 2024-05-02