gatuarbete.jpg

Trafikanordningsplan

En trafikanordningsplan (TA-plan) ska alltid upprättas när ett arbete eller markupplåtelse påverkar trafiken eller framkomligheten.

Ansökan

Om arbetet eller evenemanget påverkar biltrafik eller gång- och cykeltrafik behöver du ansöka om en trafikanordningsplan. TA-planen ska visa hur olika trafikantgrupper riskfritt kan ta sig förbi din arbetsplats när den inskränker på ordinarie vägar, parkeringar eller gång- och cykelbanor. Speciell hänsyn ska tas till personer med funktionsnedsättning. En TA-plan ska också säkerställa trygghet och säkerhet för dem som arbetar på den tillfälliga arbetsplatsen i trafiken.

TA-planen ska vara granskad och godkänd av Samhällsbyggnadsförvaltningen innan ett arbete får påbörjas. Vid uppsättning av vägmärken och avstängningsmaterial krävs det utbildad personal som har erforderlig kompetens för att få utföra denna typ av arbete. Om ett arbete pågår utan en beviljad TA-plan eller om man inte följer den beviljade TA-planen, kan kommunen ta ut en sanktionsavgift.

När behövs en TA-plan?

 • Vid arbeten på offentlig plats som påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister eller motorburen trafik.
 • Vid arbeten som medför att trafik måste ledas om, till exempel vid evenemang, eller byggarbeten.
 • Vid arbeten som kräver tillfälliga eller befintliga hinder på vägbanor, till exempel container, byggkran, byggnadsställning eller skylift.
 • Vid arbeten som bedrivs på tak eller andra höga höjder, men som påverkar vägbanor, till exempel is- och snöskottning samt trädfällning.
 • Vid grävning i offentlig mark, med mera.

Följande uppgifter ska kontrolleras och vid behov framgå på TA-planen.

 • Gatunamn samt norrpil ska ange.
 • Ritning/skiss på vägarbetsutmärkning.
 • Vilken typ av vägavstängningsmaterial som kommer att användas och hur dessa kommer att placeras.
 • Vilka vägmärken som sätts upp och var.
 • Vilka vägmärken som tillfälligt tas ner eller täcks över.
 • Var material kommer att läggas upp och eventuellt inhägnader för detta.
 • Om materialupplag inte finns som en del av arbetsområdet ska det framgå hur arbetsmaskiner kommer att köra med material.
 • Finns mått utsatt så att det framgår vilka utrymmen som bil-, cykel- respektive gångtrafikanter har till sitt förfogande.
 • Vilka åtgärder är vidtagna för att underlätta för gående och personer med funktionsnedsättning att passera arbetsplatsen?
 • Vilka åtgärder som är vidtagna där hinder finns på gångbanor.
 • Vilka informationsinsatser planeras? Särskild uppmärksamhet ska ägnas näringsidkare, fastighetsägare och boende.
 • Krävs trafikreglering? (tillfällig trafikföreskrift) Ritning/skiss för hur vägmärken ska anordnas och placeras vid ett vägarbete eller en markupplåtelse ska alltid bifogas i ansökan)

 

Publicerad 2023-09-07, Uppdaterad 2023-09-11