_B7B1419.jpg

Utsläpp från yrkesmässig verksamhet

Kommunala avloppsreningsverk är i huvudsak byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. Spillvatten från yrkesmässiga verksamheter får i vissa fall anslutas om våra krav uppfylls.

Det viktigaste för anslutning är att avloppsvattnet ska vara behandlingsbart. En bedömning ska göras av vilka risker det kan innebära för våra anläggningar, för reningsprocess, slamkvalitet, recipient och personal.

Mer information om de riktlinjer som gäller finns att läsa i Allmänna Bestämmelser för brukande av Allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar (ABVA).

Fettavskiljning

Fett får inte släppas till avloppet, det finns reglerat i kommunens ABVA. Ledningsnätet är gjort för att transportera avloppsvatten från hushåll, ett vatten som innehåller förhållandevis lite fett. Avloppsvatten från verksamheter som hanterar livsmedel som exempelvis restauranger, gatukök, charkuterier och bagerier innehåller en betydligt högre fetthalt.

Fett orsakar ofta stopp i ledningarna eftersom det stelnar när det kyls ner och lätt fastnar på ledningarnas väggar. Höga halter fett i avloppsvattnet försämrar också reningsförmågan i avloppsreningsverken.

Oljeavskiljning

Inte heller olja får släppas till avloppet, vilket också är reglerat i kommunens ABVA. Oljeavskiljare behövs för att behandla spillvatten från industriprocesser och fordonstvättar, och som skydd mot spill av oljeprodukter.

Olja som släpps ut med avloppsvattnet kan störa funktionen i avloppsreningsverken samt påverka avloppsslammets kvalitet.

Publicerad 2020-12-19, Uppdaterad 2023-03-15