Toppbild Sjöhög.JPG

Så renar vi avloppsvatten

Avloppsreningsverk är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll som är biologiskt nedbrytbart. Ämnen som är giftiga eller svåra att bryta ner får inte släppas ut i avloppet. De kan försämra reningen av avloppsvattnet, men också skada miljön eftersom de följer med det renade avloppsvattnet ut i naturen.

Från tätorter avleds avloppsvattnet till en kommunal avloppsanläggning som består av ledningsnät, pumpstationer och avloppsreningsverk. Vid avloppsreningsverket renas vattnet i olika steg. 

Mekanisk rening

Det första reningssteget vid avloppsreningsverket kallas mekanisk rening eller grovrening. Här tas partiklar och grövre föroreningar bort från avloppsvattnet för att skydda efterföljande reningsdelar från onödiga haverier och slitage. Det som tas bort kallas för rens och består av exempelvis tvättlappar, bomullspinnar och plast.

Mycket av det som tas bort är sådant som inte borde hamnat i avloppet, utan snarare i papperskorgen. Ha alltid en papperskorg i badrummet så det är lätt att göra rätt.

Som ett steg i den mekaniska reningen avskiljs också sand och grus som sköljts med regnvattnet till reningsverket.

Biologisk rening

I den biologiska reningen är det bakterier som renar vattnet genom att de bryter ner organiskt material och omvandlar kväve till kvävgas. Bakterierna avskiljs sedan från vattnet i stora bassänger där de får sjunka till botten.

Bakterierna är viktiga för att den biologiska processen ska fungera, men de är också känsliga mot starka kemikalier. Därför är det viktigt att tänka på vilka kemiska produkter som används hemma. Se till att färg, lacknafta eller andra starka kemikalier inte hamnar i avloppet, utan lämna in på kommunens återvinningscentral. Tvätta inte bilen på uppfarten eller gatan utan i en tvättanläggning utrustad med oljeavskiljare som tar bort oljerester och föroreningar innan vattnet släpps till avloppsnätet.

Kemisk rening

Som ett sista steg i reningsprocessen tillsätts en fällningskemikalie som tillsammans med fosforn i avloppsvattnet bildar små klumpar. Dessa klumpar, eller flockar som de kallas, kan sedan avskiljas från avloppsvattnet.

Det renade avloppsvattnet är nu så rent att det kan rinna ut i naturen igen.

Slambehandling

Smutsen som tas bort från avloppsvattnet kallas för slam. Slammet behandlas i varma rötkammare, där bakterier bryter ner slammet. När slammet bryts ner, eller rötas, bildas biogas som används till uppvärmning. Blir det ett överskott av värme skickas den ut på fjärrvärmenätet.

Efter rötning avvattnas slammet, och används sedan exempelvis på jordbruksmark eller till anläggningsjord beroende på vilken kvalitet det är på slammet. Ju mer farliga ämnen som följer med avloppsvattnet och renas bort, desto sämre kvalitet blir det på slammet. Välj därför miljömärkta tvätt- disk- och rengöringsprodukter, och läs gärna på förpackningen om vilka kemiska ämnen just din hygienprodukt innehåller.

Publicerad 2022-12-19, Uppdaterad 2024-04-08