pipes-493086_1280.jpg

Fettavskiljare

Fett i avloppsledningar orsakar stora problem

Fett som släpps ut i avloppet orsakar stora problem i kommunens avloppsledningar. När temperaturen sjunker stelnar fett och vegetabilisk olja och fastnar i avloppsledningarna. Detta minskar kapaciteten och kan orsaka stopp med översvämningar till följd. 

Vem måste ha fettavskiljare?

Kommunen ansvarar för att vatten distribueras till anslutna abonnenter och tar hand om abonnenternas spillvatten. Som fastighetsägare ansvarar du för att det inte släpps ut för mycket fett i avloppet. Om du i din fastighet har en livsmedelsverksamhet, till exempel en restaurang eller ett storkök, som genererar spillvatten innehållande fett behöver du därför ha en godkänd fettavskiljare installerad senast den 1 oktober.

En fettavskiljare samlar upp fettet i en särskild behållare. Som fastighetsägare ansvarar du också för att se till att fettavskiljaren kontrolleras, underhålls och töms enligt gällande regler.

Som verksamhetsutövare behöver du ha dialog med din hyresvärd så denne säkrar att det finns fettavskiljare, så att du kan hantera den på korrekt vis och till exempel vet hur du anmäler om den är full.

Hur mycket fett får släppas ut i avloppet?

I det vatten som spolas ut i avloppssystemet får halten avskiljbart fett inte överstiga 50 mg/liter. Det innebär i praktiken att alla lokaler där livsmedel hanteras, som i restauranger, caféer och kiosker, behöver ha en fettavskiljare.  

Meddela kommunen om du har fettavskiljare eller inte

Kommunen utreder just nu problemet med för mycket fett i avloppsledningarna och inventerar vilka som har, respektive inte har fettavskiljare. Därför vill vi be dig som är fastighetsägare och/eller har en livsmedelsverksamhet som genererar fetthaltigt spillvatten att meddela oss om du har fettavskiljare eller inte, vem som tömmer den och hur ofta den töms.

Om fettavskiljare saknas eller funktionen inte uppfyller utsläppskrav

Om inte fettavskiljare finns enligt uppsatta regler, eller att funktionen inte uppfyller utsläppskraven kan rättsliga åtgärder följa. Dessa kan omfatta sanktionsavgifter till fastighetsägaren eller i förlängningen att vattnet behöver stängas av. Brister i att hantera livsmedelsverksamhet kan medföra restriktioner i verksamhetstillstånd.

Installation av fettavskiljare

En fettavskiljare måste vara utformad, dimensionerad och placerad enligt Ystads kommuns avfallsföreskrifter. Den ska vara placerad så att den är lätt att komma åt vid tömning och får inte vara placerad i utrymmen där livsmedelshantering förekommer.

Om du ska installera en ny fettavskiljare måste du först göra en anmälan enligt plan- och bygglagen. Anmälan för installation görs lättast i vår e-tjänst på bygglovsenhetens hemsida.Tänk på att du först måste få ett startbesked innan du kan koppla in avskiljaren och ett slutbesked innan du kan börja använda den.

Mer information hittar du här.

Tömning av fettavskiljare

Insamling av fettavskiljarslam är ett kommunalt ansvar och Ystads kommuns avfallsenhet ansvarar för att auktorisera samtliga avfallsentreprenörer som fastighetsägare och verksamheter i kommunen kan anlita för tömning av fettavskiljare.

För fastighetsägare och verksamheter innebär detta att säkerställa att den avfallsentreprenör ni anlitar för tömning av fettavskiljare är auktoriserad av Ystads kommun. De avfallsentreprenörer som är auktoriserade att tömma fettavskiljare i Ystads kommun i dagsläget är Ohlssons ABVA-gruppen och Ragn-Sells Recycling AB.

Tömning av fettavskiljare ska ske minst var fjärde vecka, därutöver vid behov.

Spillfettsinsamling

Om verksamheten hanterar stora mängder spillfett, till exempel frityrolja, ska detta samlas in separat. Det finns entreprenörer som samlar in kärl med spillfett. Flaskor med spillfett kan också lämnas in på återvinningscentralen.

Detta gör kommunen just nu

Kommunen har skickat brev till fastighetsägare i vars fastigheter det bedrivs verksamhet som genererar fetthaltigt spillvatten, även verksamheterna har fått motsvarande brev. I brevet ombeds man meddela kommunen om verksamheten har fettavskiljare eller ej.

Efter genomgång av inkomna svar har Miljöförbundet har gett kommunen besked vilka verksamheter som behöver installera en avskiljare. Detta besked kommer vi att meddela berörda fastighetsägare via mail.

För de som ännu inte svarat har vi skickat påminnelsebrev.

Är du ett företag som hjälper verksamheter att tömma fettavskiljare? Ansök om auktorisation här

Entreprenörer som vill tömma fettavskiljare hos storkök, restauranger och andra verksamheter i Ystads kommun ska ingå i kommunens auktorisationssystem. Ansökan sker genom att bilaga 1 - Ansökningsformulär fylls i och skickas in enligt punkt 2.3 i Auktorisationsföreskrifterna. Ansökan ska undertecknas av behörig företrädare.

Följande dokument ingår i auktorisationssystemet:

  • Auktorisationsföreskrifter för tömning av fettavskiljare hos storkök, restauranger och andra verksamheter
  • Bilaga 1 – Ansökningsformulär auktorisation för tömning av fettavskiljare hos storkök, restauranger och andra verksamheter
  • Bilaga 2 - Auktorisationsavtal för tömning av fettavskiljare hos storkök, restauranger och andra verksamheter
  • Bilaga 2.1 - Maxtaxa för tömning av fettavskiljare hos storkök, restauranger och andra verksamheter
  • Bilaga 2.2 - Leveransprotokoll för fettavskiljarslam

Ansökan sker löpande. Alla aktörer som uppfyller kraven kommer kunna ingå i Ystads kommuns auktorisationssystem för tömning av fettavskiljare hos storkök, restauranger och andra verksamheter. Endast fullständig ansökan beaktas.

 

 

Frågor och svar om fettavskiljare

Här hittar du svar på vanliga frågor


Behöver jag fettavskiljare?

Om det bedrivs någon form av livsmedelsverksamhet i din fastighet så ska du ha fettavskiljare. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för sitt och sina hyresgästers utsläpp till ledningsnätet. Som fastighetsägare är du därför ansvarig för att fettavskiljaren är rätt dimensionerad och godkänd utifrån den verksamhet som bedrivs, att den kontrolleras, underhålls och töms enligt gällande regler.

Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare är bageri, café, cateringverksamhet friteringsanläggning, gatukök, hamburgerbar, salladsbar, livsmedelsbutik med manuell hantering, livsmedelsindustri, slakteri, storkök, restaurang, pizzeria, mottagningskök, personalmatsal och rökeri.

Hur anmäler jag installationen?

På sidan Fettavskiljare hittar du all information om hur du anmäler installation av fettavskiljare.

Vem kan hjälpa mig med installationen?

Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren rekommenderas att anlita en VVS-konsult för val av lämplig fettavskiljare samt för att lösa eventuella byggtekniska problem. Ystads kommun eller Ystad-Österlenregionens miljöförbund utför inte installation av fettavskiljare.

Vilka krav finns på en fettavskiljare?

Fettavskiljaren måste ha korrekt dimensionering och vara typgodkänd utifrån den verksamhet som bedrivs i fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för att fettavskiljaren kontrolleras, underhålls och töms enligt gällande regler.

Vem kan tömma min fettavskiljare?

Tömning av fettavskiljare ska ske minst var fjärde vecka och därutöver vid behov. Kommunen har tecknat avtal med företag som är godkända för att tömma fettavskiljare på korrekt sätt. Se vilka avfallsentreprenörer som är auktoriserade av Ystads kommun under rubriken "Tömning av fettavskiljare".

Vad kostar en fettavskiljare?

Det är inte en uppgift som kommunen kan svara på, utan ansvarig fastighetsägare måste undersöka förutsättningar och behov och kontakta en leverantör utifrån dessa.

Kan jag dela fettavskiljare med någon annan?

I de flesta fall är det antagligen inte praktiskt möjligt. Olika verksamheter inom samma fastighet kan ibland dela fettavskiljare, det ska din fastighetsägare kunna undersöka utifrån platsspecifika förutsättningar.

 

När jag har en fettavskiljare, kan jag hälla min frityrolja i den då?

Fettavskiljaren är konstruerad för att skilja ut fett från avloppsvattnet och inte för att ta emot större fettmängder på en gång. Fett är ett avfall som inte ska avledas till avloppsledningsnätet. Det är därför inte tillåtet att tömma frityrolja eller liknande direkt i avskiljaren. Det är heller inte tillåtet att hälla ut oljor och stekfett i avloppet även om fettavskiljare är installerad. Mat- och frityrolja ska istället samlas upp i separata kärl för att sedan kunna lämnas till fettåtervinnare. Hämtning måste ske vid behov och så ofta att det inte uppstår risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö.

Varför behöver jag en fettavskiljare?

Fett som släpps ut i avloppet orsakar stora problem i kommunens avloppsledningar och i reningsverkets processer. När temperaturen sjunker stelnar fett och vegetabilisk olja och fastnar i avloppsledningarna. Detta minskar kapaciteten och kan orsaka stopp med översvämningar till följd.

 

Jag har inte råd med en fettavskiljare. Hur gör jag då?

Kommunen kan inte göra några undantag på grund av detta.

 

Jag har inte plats med en fettavskiljare. Hur gör jag då?

Om du bedriver en verksamhet som släpper ut så fett avloppsvatten att fettavskiljare krävs behöver din fastighetsägare anlita sakkunnig för att ta fram förslag på lösningar.

 

Hur vet jag att min fettavskiljare fungerar?

Det beror helt på vilken fettavskiljare du har och vilka system som indikerar dess funktionalitet. Kontakta din leverantör för att veta hur din avskiljare fungerar och hur den ska skötas.

 

Hur vet jag när min fettavskiljare behöver tömmas?

Det beror helt på vilken fettavskiljare du har och vilka system som indikerar om den är full. Enligt gällande avfallsföreskrift ska fettavskiljaren tömmas minst var fjärde vecka och därutöver vid behov. Kontakta din leverantör för att veta hur din avskiljare fungerar och hur den ska skötas.

 

Om jag får problem med min fettavskiljare, vem hjälper mig då?

Din fastighetsägare och/eller din leverantör av fettavskiljare.

 

Kan jag installera en bänkavskiljare istället?

Utformning och dimensionering av fettavskiljare ska uppfylla krav enligt svensk standard SS-EN 1825–1 och SS-EN 1825–2 samt medge provtagning av utgående vatten. Placering enligt Ystads kommuns avfallsföreskrifter. Nya avfallsföreskrifter håller på att tas fram.

Fettavskiljare måste kunna tömmas med slamsugningsfordon. Vi håller på att se över reglerna för att eventuellt kunna utfärda vissa undantag vad gäller bänkavskiljare.

Publicerad 2023-02-13, Uppdaterad 2024-03-14

Meddela om du har fettavskiljare eller inte

Är du fastighetsägare och/eller har en livsmedelsverksamhet som genererar fetthaltigt spillvatten? Fyll i nedan formulär om du har fettavskiljare eller inte, vem som tömmer den och hur ofta den töms.

Tekniska avdelningens kundservice

Har du frågor om befintlig fettavskiljare, tömning och avloppsledningar kontakta gärna vår kundservice:

Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)

E-post: tekniska@ystad.se

Bygglovsavdelningen

Har du frågor om hur du anmäler installation av en fettavskiljare kontakta gärna bygglovsavdelningen:

Telefon: 0411-57 72 30 
(måndag - torsdag: 10-12 och 13-15. Fredag: 10-12)
E-post: bygglov@ystad.se