Ny_plangrans_Polishuset.jpg

Hälsobacken 2:36 (nytt polishus)

Detaljplanen var ute på granskning 4 december 2023 - 12 januari 2024

Området idag
Planområdet är idag ett obebyggt område bestående av åkermark beläget precis invid Kristianstadsvägen (riksväg 19) och Bussjövägen.

Detaljplanens syfte
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att stycka av en fastighet inom Hälsobacken 2:36 och att bebygga den med ett nytt polishus. Syftet är även att säkerställa mark för hantering av dag- och skyfallsvatten samt planlägga ett område för transformatorstation.

Fastigheten
Tomten ska ge plats för parkering för såväl polis som för besökare, samt även för de säkerhetsanordningar som krävs. Fastigheten ska ha två av varandra oberoende anslutningar till allmän väg.

Ett nytt polishus
Inom planområdets kvartersmark möjliggörs ett nytt polishus genom användning för polishus och kontor. Polishuset planeras att uppföras i en till två plan med källare i vissa delar.  Fasader ska utformas med en variation i materialval och uttryck. Fasadmaterial ska huvudsakligen vara i tegel och puts. Byggnader föreslås uppföras med sadeltak. Mot Kristianstadsvägen ska byggnad placeras med gavelmotiv, för att gestaltningsmässigt upplevas som flera byggnader.

Inom kvartersmarken ska in- och utfarter anläggas mot Bussjövägen, en för tjänstefordon och personal, samt en in- och utfart för besökare, gods- och avfallsfordon. En reservutfart som endast ska användas vid nödfall föreslås direkt mot Kristianstadsvägen i höjd med Metallgatan.

Ny gång- och cykelväg, busshållplats samt grönytor
Bussjövägen och ett område öster om vägen planläggs som allmän plats för Väg för att möjliggöra framtida ny utformning av vägen samt utbyggnad av en gång- och cykelväg till det nya polishuset. Ett större område planläggs för allmän plats, Natur. Inom naturmarken ska fördröjningsytor för dag- och skyfallsvatten anläggas. En zon på 15 meter närmast Kristianstadsvägen avsätts som buffert för vägområdet där även en ny busshållplats planeras anläggas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Malin Hading, mejla malin.hading@ystad.se

 

Publicerad 2023-12-04, Uppdaterad 2024-01-15