Överklagande

Kommunala beslut kan överklagas på två olika sätt, dels genom laglighetsprövning (kommunalbesvär), dels genom förvaltningsbesvär.jn

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Beslut som inte omfattas av överklaganderegler i en speciallag, t.ex. socialtjänstlagen eller lagen om bostadsanpassningsbidrag, kan bara överklagas enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning.

Det är oftast beslut som fattats i kommunfullmäktige eller i nämnderna som överklagas genom laglighetsprövning, men i vissa fall kan även delegationsbeslut som fattats av en tjänsteman överklagas på det här sättet.

Laglighetsprövning innebär att domstolen endast kan pröva om:

  • det begåtts något formellt fel i samband med beslutet 

  • beslutet inte är en kommunal angelägenhet

  • den som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter

  • om beslutet strider mot lag eller annan författning


Domstolen kan upphäva beslutet men inte ändra beslutet eller fatta något nytt beslut i stället.

Den som är kommunmedlem och vill få ett beslut laglighetsprövat kan överklaga genom att skriva till Länsrätten i Skåne län, Box 4522, 203 20 Malmö. Beslutet behöver alltså inte angå den som överklagar personligen.

I överklagandet ska man ange vilket beslut man är missnöjd med och vilket fel man tycker har begåtts. Överklagandetiden börjar räknas från den dag då protokollet från det sammanträde då beslutet togs anslås på kommunens anslagstavla i Nya Rådhuset. Därefter har man tre veckor på sig att överklaga. De grunder (felaktigheter) man vill åberopa måste framföras inom överklagandetiden.

Den fullständiga lagtexten finns i 10 kap. kommunallagen (SFS 1991:900)

Förvaltningsbesvär

Om ett beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär lämnas oftast en upplysning om hur man överklagar till den som får ett beslut som går honom eller henne emot. Det är för det mesta beslut som direkt berör en enskild som överklagas på det här sättet, t.ex. beslut om försörjningsstöd, bostadsanpassningsbidrag etc.

Den här typen av överklagande ska ställas till den myndighet eller domstol som ska pröva överklagandet, men skickas in till den kommunala myndighet som har fattat beslutet.

Överklagandet ska ha inkommit till myndigheten inom tre veckor från den dag den klagande erhöll beslutet. I skrivelsen bör anges vilket beslut som överklagas, varför och hur beslutet ska ändras. Namn, adress, telefonnummer och personnummer ska uppges i överklagandet. Om man har ombud ska fullmakt skickas med.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid och den kommunala myndigheten inte ändrar beslutet som klaganden vill, skickas ärendet över till den instans som ska pröva överklagandet.

Den fullständiga lagtexten finns i förvaltningslagen (SFS 1986:223).

Domstolsväsendets hemsida

Publicerad 2022-11-10, Uppdaterad 2024-06-18