Backahallen_m_NY_plangrans.jpg

Hälsobacken 2:2, del av

Detaljplanen ska göra det möjligt att avstycka en tomt från fastigheten Hälsobacken 2:2, för att kunna uppföra en idrottshall. Idrottshallen ska användas för skolundervisning men också för annan idrotts- och motionsverksamhet. Hallen ska också knyta an till gång- och cykelnätet för att tryggt och säkert kunna nås av de boende i de norra stadsdelarna.

Området ligger i den norra delen av Ystads tätort. Det gränsar i söder mot Backaskolan, i väster mot ett parkområde med bollplaner och en lekplats, i norr mot en parkering/garage och ett enbostadshus samt i öster mot en parkering. 

Detaljplanen var utställd för samråd 23 juni - 7 augusti 2020.

Detaljplanen finns inte med i kommunens investeringsplan och arbetet med den är därför pausat. Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Tove Heijel, mejla tove.heijel@ystad.se 

 

 

 

 

Publicerad 2020-04-21, Uppdaterad 2023-10-19

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad