Skarmklipp.jpg

Dagvattenplan

Här hittar du kommunens dagvattenplan som innehåller en policy för dagvattenhantering, riktlinjer och ett kunskapsunderlag.

Genom att arbeta med dagvatten på ett strategiskt och systematiskt sätt är det möjligt att arbeta mot flera miljöproblem samtidigt. Dagvattnet transporterar kemikalier och näringsämnen till recipienterna, en god dagvattenhantering har betydelse för hur väl ett samhälle kan hantera större mängder vatten, till exempel i samband med skyfall, och naturbaserade dagvattenlösningar kan skänka mervärden i form av ökad attraktivitet och ökad biologisk mångfald.

Dagvattenplanen innefattar en dagvattenpolicy som utgör kommunens förhållningssätt samt vägleder och klargör kommunens övergripande inställning. Det finns riktlinjer för rening och fördröjning av dagvatten samt rutiner för arbetsgången i form av checklistor för berörda processer och verksamheter samt ett kunskapsunderlag.

Dagvattenplanen riktar sig till tjänstemän, politiker, fastighetsägare, verksamhetsutövare, exploatörer med flera. Dagvattenpolicyn och tillhörande riktlinjer ska följas i plan- och bygglovsprocessen och vid tecknande av exploateringsavtal.

Här hittar du dagvattenplanen:

image.png

Publicerad 2023-05-26, Uppdaterad 2024-06-10