iocenters-2673328_1920.jpg

Kommunfullmäktige och nämnder

Kommunen är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker, förtroendevalda, företräder kommuninvånarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet.

Politikerna representerar olika partier och utses i allmänna val vart fjärde år. Information om senaste valet och kommande val finns på Valmyndighetens hemsida, www.val.se.

Mandatfördelning i fullmäktige

I kommunfullmäktige ser mandatfördelningen ut enligt följande. Kommunfullmäktige styrs av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

Mandatfördelning Ystads Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-15

Partibeteckning och antal mandat:

S: 16
M: 13
SD: 10
C: 3
L: 3
V: 2
MP: 2
KD: 2

Malin Olsson (M) – ordförande kommunfullmäktige

 

Här kan du följa sammanträdena i direktsändning eller se dem i efterhand.

 

Den politiska ledningen

Kommunens politiska ledning består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med utskott.

Mandatfördelningen i kommunstyrelsen och nämnderna återspeglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Till sin hjälp har den politiska ledningen tjänstemän i kommunstyrelsens kontor, som leds av kommundirektören. Kommunstyrelsen leds av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande:

  • Paula Nilsson (M) – kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen
  • Gunilla Andersson (M) – 1:a vice ordförande kommunstyrelsen
  • Kevin Rasmussen (S) – 2:a vice ordförande kommunstyrelsen

Ovanstående gäller från 23-01-01 fram till och med 26-12-31. 

 

Nämnder

Kommunfullmäktige har fördelat det politiska ansvaret för verksamheterna inom sex nämnder utöver kommunstyrelsen. Dessutom tillkommer Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd. Varje nämnd/styrelse är en egen myndighet. Nämnderna har egen beslutanderätt i vissa frågor, medan andra frågor som till exempel budget måste beslutas av kommunfullmäktige.

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnderna består av förtroendevalda politiker och i sitt arbeta har de stöd och hjälp av tjänstemän inom fem förvaltningar inklusive kommunstyrelsens förvaltning.

 

Kommunala bolag

Ystads kommun äger, har andelar i och även ägaransvar för ett antal bolag och stiftelser.
Läs mer om bolagen här.

 

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja hela den kommunala verksamheten. Läs mer om deras arbete.

 

Sök förtroendevalda i registret

Alla förtroendevalda i Ystads kommun finns i kommunens digitala register över politiker.

 

Sammanträdestider

Fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna sammanträder vanligtvis en gång i månaden. Du hittar mötestiderna här.

 

 

Publicerad 2019-05-13, Uppdaterad 2024-01-26

Sökfunktion

Sök politiker i Ystads kommun

Sammanträdestider