Ansökan om medel från Ungdomsfullmäktige

Det finns 200 000 kronor till utveckling av ungdomsdemokratin i Ystad. Med detta bidrag har ungdomsfullmäktige varje år kunnat förfoga över en summa pengar till sin verksamhet som bland annat innefattat olika förslag till förbättring av skolmiljö, studieresor, internat, utbildning etc. Mycket av det som Ungdomsfullmäktige har beslutat om gäller olika typer av lekredskap och utrustning på de olika skolorna. Behov som redan hanteras i det kommunala budgetarbetet inom framförallt skolan och teknik och fastighet. Därför har anslaget för Ungdomsfullmäktige mer och mer utvecklats till ett komplement till dessa förvaltningars budgetarbete. Som en följd därav har allt mindre av ungdomarnas pengar kommit att utgöra ett tillskott för demokratiutvecklingen för ungdomar i Ystad. Det var just detta med utveckling som var Socialnämndens skäl att avsätta pengar till Ungdomsfullmäktige.Meningen med de anvisade pengarna är att de skall användas så att de gynnar en utveckling av demokratifrågorna för unga i Ystad.

Därav följer ett behov att anslå vissa riktlinjer för Ungdomsfullmäktiges pengar:

Pengarna skall användas för att stärka och utveckla demokratin för barn och unga.

Cirka en fjärdedel av anslaget skall användas till internat, studieresor, utbildning för ledamöterna och andra berörda ungdomar etc.

Aktiviteter, projekt etc som syftar till att stärka ungdomligt engagemang för demokratifrågorna i vid bemärkelse så att även frågor om rasism, våld, mobbing och droger etc inryms, skall prioriteras.

Ungdomsfullmäktiges beslut skall innebära att aktiviteter, utrustning etc blir ett tillskott som inte annars skulle tillgodoses.

Med dessa principer skapas förutsättningar för utveckling och fördjupning av ungdomsdemokratin i Ystad i enlighet med Socialnämndens intentioner.

Använd ovanstående riktlinjer för ansökan samt försök besvara nedanstående frågor när ni beskriver projektet.

1. Bakgrund

  • Hur har förslaget arbetats fram?
  • Varför är det viktigt att genomföra projektet?

2. Målgrupp

  • För vems nytta vill ni genomföra projektet?

3. Mål

  • Vad vill ni uppnå med projektet?

4. Metod

  • Hur skall ni nå dit?
  • Vilka aktiviteter planerar ni?
  • Vilka skall vara med i aktiviteterna?
Publicerad 2022-02-18, Uppdaterad 2023-05-04

Ansökan

För att projektansökan skall behandlas måste samtliga punkter vara ifyllda.

Ansökan sändes via post eller e-post senast den 30 oktober. 

Budgetmötet är den 6 december.

 

Här hittar du ansökan i PDF format 

 

Här hittar du ansökan för Word (docx-format)

 

Har du frågor kontakta:

Richard Magnusson

E-post: richard.magnusson@ystad.se

Fältgruppen/Ungdomsfullmäktige

Social Omsorg

271 80 YSTAD