Vanliga frågor

Här hittar du svaren!

FAQ


Vem ansvarar för badvattenprovtagningen?

Det är kommunens tekniska avdelning som ansvarar för badvattenprovtagningarna.

Det tas prover vid kommunens allmänna badplatser. Vilka de är finns att läsa om på Hav och Vattenmyndighetens hemsida där hittar man också resultatet av de provtagningar som gjorts.

Hav och vatten - badplatser

Det tas inga prover vid småbåtshamnen i Ystad då det inte är utpekat som en allmän badplats.

Provtagningen följer de riktlinjer som finns och det som testats är förekomsten av e.colibakterier och enterococker.

Det kommer jättestora svallvågor vid reningsverket/husbilsparkeringen/Lilleskog när katamaranen från Sassnitz kommer till Ystad. Vad gör kommunen?

När ett nytt rederi börjar trafikera en svensk hamn med ett höghastighetsfartyg ska detta, enligt förordningen om trafik med höghastighetsfartyg, anmälas till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen får, efter samråd med Länsstyrelsen och i de fall det anses nödvändigt, besluta om särskilda trafikregler för användningen av höghastighetsfartyget. Trafikreglerna ska enligt förordningen syfta till att motverka olägenheter av användningen av höghastighetsfartyget eller vara nödvändiga av säkerhetsskäl. Om de beslutade trafikreglerna skulle visa sig vara otillräckliga för att uppfylla sitt syfte får Transportstyrelsen, efter samråd med berörd Länsstyrelse, utfärda nya trafikregler.

Ystads kommun saknar rådighet och har därmed ingen möjlighet att direkt påverka rederiet. Om Transportstyrelsen har beviljat trafik med höghastighetsfartyget, så finns det inte mycket vi kan göra i nuläget. Kommunen har begärt ut handlingar från Transportstyrelsen för att ta reda på om de har beslutat om särskilda trafikregler gällande den aktuella katamaranen. Kommunen har även uppmärksammat myndigheten på den olägenhet som fartyget orsakar både med hänsyn till säkerhetsrisken och till erosionsproblematiken. Skyltar är på väg som ska varna för svallvågorna.

Vi ser gärna att ni också tillskriver Transportstyrelsen via sjofart@transportstyrelsen.se och uppmärksammar dem på problematiken.

Cykelvägarna längs sydkustleden är dåligt underhållna. Vad gör kommunen?

Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet och de cykelvägar som ligger utmed dessa vägar. Det är enbart de delar av cykelvägnätet som finns inom tätorten som ligger inom kommunens ansvarsområde. På Trafikverkets hemsida kan du läsa mer om underhållsarbetet, hur det planeras över året och vilken entreprenör som ansvarar för underhåll och skötsel i olika områden. Det finns även kontaktuppgifter till berörda entreprenörer, så du kan kontakta dem direkt för att framföra synpunkter på bristande underhåll.

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall-av-vag-och-jarnvag/Sa-skoter-vi-vagar/Vem-skoter-din-vag/

På hemsidan kan du också få information om skötseln och underhållet av cykelvägnätet.

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall-av-vag-och-jarnvag/Sa-skoter-vi-vagar/sa-skoter-vi-gang--och-cykelvagar/

Hur påverkas luftkvaliteten i Ystad av fartygen som står med motorerna igång i flera timmar?

Ystads kommun har sedan flera år tillbaka genomfört kontroller på luftkvalitén i staden. Ett av de främsta syftena med kontrollerna är att undersöka vilken effekt fartygstrafiken har på luftkvalitén. Flera olika ämnen har kontrollerats: kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), partiklar (PM10 och PM2,5), ozon, metaller, flyktiga organiska ämnen (VOC) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Resultaten av mätningarna har alltid varit tillfredsställande och aldrig visat på halter som kan vara farliga för människors hälsa eller miljön.  

Sedan 2017 ingår Ystads kommun i Skånes Luftvårdsförbunds samordnade luftkvalitetskontroll.  På deras hemsida kan du ladda ner den senaste årsrapporten (2019) om du är intresserad av att läsa mer om kontrollerna och ta del av resultaten från de senaste mätningarna. Årsrapporten för 2020 bör komma inom kort. Normalt sett brukar den komma under tidig höst. Följ länkarna nedan för att komma till deras hemsida och direkt till årsrapporten. 

https://www.skåneluft.se/arsrapport

http://dokument.skåneluft.se/Samordnad%20kontroll/arsrapport/2019/YSTAD.pdf

Sammanfattningsvis visar resultatet av mätningarna och de modellberäkningar som genomförts under 2019 att sjöfarten och trafiken är de största utsläppskällorna när det kommer till de kontrollerade parametrarna. Trots detta ligger halterna för samtliga parametrar under miljökvalitetsnormen för luft, vilket är bra. Vissa dygns- och timmedelvärden (kvävedioxid och PM2,5) tangerar eller överskrider den nedre utvärderingströskeln vilket innebär att vi fortsatt har ett krav på att kontrollera dessa ämnen mer noggrant. När det gäller andra ämnen, så är halterna så låga att miljökvalitetsmålet uppnås.

För att uppfylla lagstiftningens krav ska resultatet från mätningar och beräkningar avgöras i förhållande till miljökvalitetsnormer (MKN) och utvärderingströsklar (nedre- NUT och övre- ÖUT). Utvärderingströsklarna avgör hur kontrollen av luftkvaliteten inom ett specifikt område ska gå till. Om den nedre utvärderingströskeln överskrids måste fortsatt kontroll ske genom kontinuerliga mätningar, vilket sker i Ystad.

Stranden är full av tång och/eller igenväxt. Varför rensas inte alla stränder från tång?

För att en strand ska kunna utvecklas på ett naturligt sätt så att den blir motståndskraftig och kan återhämta sig snabbt efter storm och högvatten är det viktigt att det sker en naturlig nybildning av sanddyner. En förutsättning för att sanddyner ska kunna bildas är att det finns växter på stranden. Växterna fångar upp sand och skapar sanddyner. Tången är en viktig grogrund för strandväxter och är alltså också en förutsättning för att den här naturliga dynamiken ska ske. Om all tång tas bort och växterna försvinner, försvinner även förutsättningarna för att nya sanddyner ska kunna bildas. Det finns också en stor risk att det medför ökad erosion och i förlängningen ett smalare strandplan. Det är alltså väldigt positivt för utvecklingen av stranden att det finns växter på strandplanet som kan fånga upp sand och skapa nya sanddyner.

I området råder strandskyddsbestämmelser. Det innebär att det är förbjudet att vidta åtgärder som kan skada växt- och djurliv. Att dra upp växter på ett större område kan vara ett brott mot strandskyddsbestämmelserna. De flesta av kommunens allmänna badplatser är naturstränder och det sker ingen städning eller tångrensning. Maskinell strandstädning och tångrensning sker endast i västra delen av Ystad Sandskog samt på stranden vid Marinan.

I Ystad Sandskog pågår just nu ett projekt som går ut på att testa olika åtgärder för att skapa förutsättningar för dynbildning, då just strandstädningen förstör de naturliga processerna.

Läs gärna mer om projektet här.

Det kommer någon och kör bort mig från stranden och påstår att det är en privat strand. Är detta ok? Vad gäller?

Längs våra stränder råder det strandskyddsbestämmelser. Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten. Allemansrätten råder inom strandskyddet vilket gör att du får lov att vistas på platsen så länge du inte stör eller förstör.

När det kommer till privata fastigheter med en strand så gäller det att hålla sig utanför hemfridszonen. Det finns inga exakta bestämmelser för var hemfridszonen börjar och slutar, den badsugne får använda sitt sunda förnuft. De boende får inte känna sig otrygga eller störda. Om huset ligger där det är väldigt öppet blir hemfridszonen större än om man bor i tät och kuperad terräng.

Strandstädning

Arbetet utförs måndag, onsdag och fredag under sommarmånaderna. Om det regnar mycket under en period kan behovet av städning minska och då kan städningen ställas in under en dag eller dagar.

Städning sker på stranden med maskin från ca 100 m väster om brygga 0 till brygga 4. Öster om brygga 4 är marken klassad som naturreservat och där får kommunen inte städa med maskin. Vissa mindre partier av stranden städas inte maskinellt, detta för att möjliggöra bildandet av sanddyner. I dessa kan det växta strandråg, marviol och annat som ser ut som ogräs. Växtligheten är viktig för att det ska kunna bildas dyner, och sanddyner i sin tur är viktiga för att skydda kusten mot erosion.

Tång

Tången på stränderna tas bort vid behov. I samband med att strandstädarna städar stränderna gör de även en bedömning om det finns behov av att ta bort tång. Om det finns mycket tång rapporterar de in till kommunens parkenhet som tar beslut om det är dags att utföra tångrensning. Arbetet med tångrensning påbörjas därefter inom 24 timmar. Tångrensning sker när det är större mängder tång som ligger kvar på stranden. Ibland kommer det in tång som sedan far ut i havet igen på grund av vindar mm. Tångrensning sätts med andra ord bara igång när det konstaterats att tången kommer bli liggande.

Kommunen har endast tillstånd att ta bort tång på Ystad strandbad och vid Marinan. Inte på några andra stränder i kommunen. Marinan är inte utpekad som en allmän badplats och är inte lämplig för bad på grund av vattenkvalité från hamnen. Att ta bort tång vid Marinan har därför lägre prioritet och sker utifrån resurser och vid behov, till exempel om tången luktar för mycket.

Tången används som material i parkenhetens kompost och blir jord i rabatter. Tången testas så att den inte innehåller tungmetaller eller annat innan den används som kompost.

Papperskorgar

På stränderna töms papperskorgar varje morgon. I centrum töms papperskorgarna under förmiddagen och vid behov även under eftermiddagen.

Nyplanteringar på stranden

Längs badstigen har nyplantering av växter gjorts. Det är ett projekt som går ut på att ta bort invasiva växtarter och plantera in naturligt förekommande strandväxter.  På vissa platser i den östra delen av stranden kan det ligga kvar nedtagna träd i strandmiljön. De har medvetet lämnats där för att hjälpa till att hindra erosion.

Strandfodring

Strandfodring innebär, enkelt uttryckt, att sand läggs ut på stranden. Med ett brett, svagt sluttande strandplan dämpas vågornas kraft bättre än om strandplanet är smalt och brant. Strandfodringen gör därför stranden mer motståndskraftig mot erosion. Strandfodringen bidrar också som buffert vid storm och högvatten då den ditlagda sanden eroderar och transporteras med strömmen till en annan plats längs kusten. På så sätt kan strandfodringen bidra med positiva effekter även på platser där det inte sker strandfodring direkt. I och med att mer sand har lagts på stranden och en bit ut i vattnet har vattendjupet blivit grunt runt bryggorna. Just nu är det därför inte möjligt att dyka från bryggorna.

Strandskyltar

Vid vägarna ner till stränderna finns informationstavlor uppsatta. Kunskap måste finnas om den information som finns på dessa. Skyltarna informerar om risk för strömmar i vattnet, rid- och hundförbud, campingförbud. Hund får tas med på stranden väster om reningsverket. 

Cykelparkering

Var får man ställa sin cykel? Cyklar ska parkeras vid cykelställ och inte längs badstigen. Badstigen är en räddningsväg och det är viktigt att räddningsfordon kan komma fram vid en eventuell olycka.

Interaktiv cykelkarta

Algblomning

Vid frågor om algblomning hänvisas till SMHI/Havs- och vattenmyndigheten angående badvatten och badvattenkvalitet. Kommunen tar inga egna prover.

Björksteklar

Kring Midsommarängen vid YSB finns stora björkar. Under andra halvan av sommaren så kommer det björksteklar, angreppen är lite olika stora år från år. Steklarna är giftiga men de smakar äckligt. Man bör hålla uppsikt över sina barn och hundar. Vi har inte haft några allvarliga förgiftningsfall i Ystad . De äter upp björkens löv och faller sedan till marken. Kommunen bekämpar steklarna med nematoder i marken (naturlig fiende) två gånger per säsong, i maj och månadsskiftet aug/sept.

Bajamajor

Toaletterna ses över varje dag. Vi problem så som skadegörelse eller liknande tas kontakt med Elan Persson på Hyrtoaletten på tele 070-57 51 594. 

Döda sälar, valar etc

Om kadaver av större djur (harar, kanier och änder räknas som mindre) påträffas görs en felanmälan i kommunens app. Om skadade större djur (harar, kaniner och änder räknas som mindre) påträffas kontakta kommunens växel på telefon 0411-57 70 00.

Livräddningsutrustning

Om livräddningsutrustning saknas eller har fått skador anmäls detta som felanmälning i kommunens app för felanmälan.

Hjälper kommunen till med störande fåglar?

Det är fastighetsägarens ansvar att minska risken för olägenhet av häckande fåglar. De som har klagomål på störningar från fåglar bör i första hand kontakta fastighetsägaren. Om inga åtgärder vidtas och miljöförbundet sedan bedömer att matning av fåglarna innebär en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken ska fastighetsägaren vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra uppkomsten av eller undanröja olägenhet för människors hälsa.

Jag är intresserad av en kolonilott

Ystads kommun arrenderar ut hela koloniområden och enskilda kolonilotter i Ystad och Köpingebro. I Ystads kommun finns också en djurkoloni där man får hålla djur enligt speciellt reglemente. Djurkolonin ägs av Djurkoloniföreningen Klondyke och koloniområdena Tankbåten, Östra Sommarstaden och del av Gröningen arrenderas av koloniföreningar.

 

Får jag tvätta bilen på gatan?

Biltvätt ska ske vid anläggning med bra reningsutrustning. För biltvätt i liten omfattning kan tvätt också ske på plats där avloppsvattnet kan infiltrera, till exempel på grusad plan eller gräsmatta. Tvätta inte bilen på gatan eller ytor där vattnet rinner orenat via dagvattenbrunnar till vattendrag.

Publicerad 2023-07-09, Uppdaterad 2024-02-12