Bistånd och avgifter

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för att uppnå en skälig levnadsnivå. Bedömning av vilket stöd man har rätt till inom kommunens ansvarsområde, i hemmet eller plats i särskild boendeform, görs av biståndshandläggare.

Vem beviljas hemtjänst?

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte klarar din dagliga livsföring kan stöd av hemtjänst beviljas. Alla hemtjänstinsatser är individuella och måste sökas personligen. Hemtjänst

Omfattande vårdbehov

Plats i särskild boendeform kan beviljas i de fall man har ett omfattande vård- och omsorgsbehov. Kontakta biståndshandläggare om du vill ansöka om plats i särskilt boende. Särskilda boende

Hur söker du om stöd i hemmet?

Du vänder dig till biståndshandläggaren med en muntlig, eller skriftlig ansökan, där du talar om vilket stöd du är i behov av. Kontaktinformation finns i fältet till höger på sidan.  Det är ditt individuella behov som avgör rätten till stöd. 

Utredning om biståndsbehovet

Det stöd som ges utifrån socialtjänstlagen kallas "bistånd". För att kunna avgöra om du har rätt till bistånd gör kommunens biståndshandläggare en utredning. Utredningen utgår från din livssituation, dina behov, egna resurser och önskemål. Frågor kring din sociala situation, boende, hälsotillstånd och din dagliga livsföring kommer därför att ställas. I vissa fall kan biståndshandläggaren behöva inhämta information från läkare, sjuksköterska eller annan person. Detta kan endast ske efter att du lämnat ditt medgivande. Om du tycker att något som står skrivet i utredningen är fel finns möjlighet att få din synpunkt införd i utredningen.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett skriftligt beslut om vilka insatser som beviljats eller avslagits. Uppföljning sker regelbundet med tanke på att ditt behov av stöd kan förändras. Du kan själv kontakta biståndshandläggare för ny bedömning, om du anser att ditt behov av stöd förändrats. Vid ändrade förhållanden kommer omprövning av beslutet att ske. Ändrade förhållanden kan vara att din förmåga förändrats eller att förändringar i samhället medför att du har möjlighet att få stöd på annat sätt.

Rätt att överklaga

Om du får avslag på din ansökan finns det möjlighet att överklaga. I samband med avslaget får du information om hur man gör när man överklagar. Från den dag du meddelats avslag på din ansökan har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till kommunens socialnämnd.

Hjälp att överklaga

Om du behöver hjälp att överklaga och inte har någon närstående som kan hjälpa dig, kan biståndshandläggare eller personalen inom hemtjänsten hjälpa till. Att överklaga ett beslut medför ingen kostnad för dig.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter till dig och till anhöriga samt uppgifter om varför du söker bistånd/insatser enligt LSS. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fatta beslut, meddela dig och för att kunna se till att du får det bistånd/den insats som du blir beviljad.

Vi tillämpar dataskyddsförordningen vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas under den tid som du får insatser från oss och därefter i fem år i enlighet med gallringsbestämmelser i socialtjänstlagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med privata aktörer som levererar tjänster till oss (t.ex. tvättservice, inköp, fönsterputs). Dessa aktörer får endast de personuppgifter som de behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden i Ystad kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Blekegatan 1, 271 80 Ystad eller soc@ystad.se.

Du når vårt dataskyddsombud på: annika.linderoth@simrishamn. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

 

 

 

Publicerad 2014-01-20, Uppdaterad 2021-03-23

Kontakt

Biståndshandläggare

Telefon: 0411-57 79 20
Telefontid: vardagar 08.30 - 09.30

E-post: bistandshandlaggare@ystad.se

Skriftlig ansökan om bistånd

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.