Översiktsplan Kommunen Ystad 2030

Planen antogs av kommunfullmäktige 2021-06-17 och fick laga kraft 2022-01-12.

För staden Ystad och tätorterna Köpingebro och Svarte finns aktuella fördjupade översiktsplaner, den nya översiktsplanen handlar därför om kommunens byar och landsbygd.

Syftet med planen är att visa hur mark och vatten ska användas, och att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för kommunen. Översiktsplanen innehåller politiskt förankrade strategier och ställningstaganden om hur kommunen ska utvecklas, förvaltas och skyddas samt hur olika allmänna intressen ska prioriteras. 

Den digitala översiktsplanen.

Översiktsplan Kommunen Ystad 2023.

Sammanfattning av Kommunen Ystad 2030

Kommunen Ystad 2030 utgör tillsammans med Staden Ystad 2030, Fördjupad översiktsplan för Köpingebro och Fördjupad översiktsplan för Svarte kommunens samlade översiktsplan.

Kommunen Ystad 2030 presenterar översiktliga strategier för utveckling av hela kommunen. Strategierna är samlade under fem sammanfattande begrepp: Närhet, Identitet, Möjligheter, Boende och Värden. Strategiområdena har tagits fram i en bred dialogprocess och knyter väl an till den regionala utvecklingsstrategin och den regionala plan som är under framtagande. Översiktsplanen ger också riktlinjer för planläggning, lov- och tillståndsgivning, och ska fungera vägledande genom att den redovisar hur den fysiska miljön avses förändras och bevaras.

Strukturbild

Strukturbilden visar kommunens syn på orternas relation till regionen, Ystad som centralort samt till varandra.
Serviceorter med stor betydelse för sin omgivning behöver fortsatt kunna erbjuda god service och goda kommunikationer.

Boendeorter behöver erbjuda trygga och attraktiva boendemiljöer.

Landsbygdsorter ska erbjuda landsbygdsnära boende i samklang med ortens egen särprägel och identitet. Kommunens två säsongsorter ska klara stora variationer i befolkning och service under olika delar av året.

Utveckling

Översiktsplanen föreslår en hållbar utveckling av kommunens landsbygd genom att skapa förutsättningar och underlätta för boende, service och verksamheter i och i anslutning till stödjande strukturer.

Med stödjande strukturer menas befintliga orter, byar och stråk där det finns infrastruktur, tillgång till service och sociala nätverk; eller där det finns goda förutsättningar att ordna det. Genom att underlätta för ny bebyggelse i och längs stödjande strukturer kan kommunen både stärka befintliga bebyggelsemiljöer och främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar framtid, med en god hushållning av kommunens resurser.

Översiktsplanen föreslår även utveckling av jordbruk, besöksnäring, produktion av varor och olika former av tjänster i hela kommunen, där kommunens unika landskap, kultur- och naturmiljöer ses som tillgångar för hela Skåne.

Intresse

Översiktsplanen visar resultatet av kommunens avvägningar mellan olika intressen. När allt fler och allt mer ska samsas om samma tillgångar är det nödvändigt att visa hur och var olika intressen ska kunna tillgodoses, ibland var för sig, ofta i samklang med andra intressen.

Översiktsplanen uttrycker kommunens vilja att utveckla byarna och landsbygden, och konsekvensen blir en konflikt mellan flera allmänna intressen; på ena sidan står jordbruksmarken och odlingslandskapet, på andra sidan finns landsbygdsutveckling, naturvärden och rekreation. Kommunen har i sin avvägning valt att ta ställning för utveckling, naturvärden och rekreation i flera byar och områden. Avvägningen är gjord utifrån att odlingslandskapet och jordbruksmarken finns i stor omfattning, jämfört med naturmark och tillgång till rekreativa miljöer som är en mycket begränsad resurs i kommunen. Den är också gjord med utgångspunkt i den breda medborgardialog som inledde arbetet med översiktsplanen.

Syfte

Syftet med Kommunen Ystad 2030 är att skapa förutsättningar för attraktiv kommun med en levande landsbygd, att göra kloka avvägningar mellan olika intressen och att främja hållbar utveckling ur såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt perspektiv.

 

Publicerad 2017-07-07, Uppdaterad 2023-10-17