Eldning

Regler om eldning

Vedeldning

Ett stort antal människor i den närmaste omgivningen kan påverkas av felaktig vedeldning. Många klagar över irritation i luftvägarna, att det luktar illa och att det sprids sot när grannar eldar. Särskilt utsatta är de som har hus med fläktstyrd ventilation, eftersom rök sugs in i huset. Vissa människor, exempelvis astmatiker, kan vara mer känsliga för rökgaser än andra. Har du problem med grannens eldning så börja med att prata med grannen. Hjälper inte det kan du kontakta miljöförbundet.

Eldning av avfall

Grundinställningen är att allt avfall som kan ska material- eller energiutvinnas.  Generellt sett är det förbjudet att själv elda avfall. Det innebär att avfallet ska hämtas av eller lämnas till ÖKRAB (gäller Simrishamns och Tomelillas kommuner) eller Avfallsenheten på Ystads kommun, alternativt något av materialbolagen. Särskilda skäl kan finnas i undantagsfall som motiverar att avfallet omhändertas och bortskaffas på annat sätt. Detta ska då anmälas till miljöförbundet.

Eldning av trädgårdsavfall  

Det är tillåtet att elda trädgårdsavfall i form av kvistar och löv så länge det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Observera dock att eldning av trädgårdsavfall är förbjudet inom områden med detaljplan under tiden  1 maj - 30 september i samtliga kommuner. Naturligtvis får man inte elda om det är eldningsförbud. Enligt räddningstjänstplanen får bränning utomhus inte ske före solens uppgång och inte senare än en timme efter solens nedgång.  

Hänsynsreglerna gäller!  

Vid all eldning ska god förbränning uppnås och dessutom ska tidpunkt och plats för eldningen väljas så att det inte orsakar störningar för kringboende. Vid ofullständig förbränning av avfall i öppen eld eller i en villapanna avgår en större mängd föroreningar till luften än vid förbränning i en väl kontrollerad avfallsförbränningsanläggning med modern rökgasrening. Dessutom innebär avfallsförbränning utomhus att den som eldar inte tar hänsyn till miljöbalkens hushållningsprincip om att utvinna energi ur avfallet.

Vid förfrågan om eldningens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt, kontakta räddningstjänsten (SÖRF). Det är också SÖRF som förmedlar sotare i kommunerna.

Publicerad 2021-03-04, Uppdaterad 2023-06-05