Eldning

Regler om eldning

Vedeldning

Ett stort antal människor i den närmaste omgivningen kan påverkas av felaktig vedeldning. Många klagar över irritation i luftvägarna, att det luktar illa och att det sprids sot när grannar eldar. Särskilt utsatta är de som har hus med fläktstyrd ventilation, eftersom rök sugs in i huset. Vissa människor, exempelvis astmatiker, kan vara mer känsliga för rökgaser än andra. Har du problem med grannens eldning så börja med att prata med grannen. Hjälper inte det kan du kontakta miljöförbundet.

Eldning av avfall

Grundinställningen är att allt avfall som kan ska material- eller energiutvinnas.  Generellt sett är det förbjudet att själv elda avfall. Det innebär att avfallet ska hämtas av eller lämnas till ÖKRAB (gäller Simrishamns och Tomelillas kommuner) eller Avfallsenheten på Ystads kommun, alternativt något av materialbolagen. Särskilda skäl kan finnas i undantagsfall som motiverar att avfallet omhändertas och bortskaffas på annat sätt. Detta ska då anmälas till miljöförbundet.

Eldning av trädgårdsavfall  

Det inte längre är tillåtet att elda trädgårds- eller parkavfall. Från den 1 januari 2024 finns det ett lagkrav på att bioavfall från hushåll och verksamheter ska sorteras ut och samlas in. Bioavfall är exempelvis mat-, livsmedels- eller köksavfall samt biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall.

Bioavfallet ska förvaras skilda från varandra och från annat avfall. Vilket innebär att det inte får läggas i kärl för mat- eller restavfall. Bioavfallet ska materialåtervinnas.

Avfall som har samlats in separat för att förberedas för att materialåtervinnas får inte förbrännas. Det innebär att det inte längre är tillåtet att elda trädgårds- eller parkavfall.

Hänsynsreglerna gäller!  

Vid all eldning ska god förbränning uppnås och dessutom ska tidpunkt och plats för eldningen väljas så att det inte orsakar störningar för kringboende. Vid ofullständig förbränning i öppen eld eller i en villapanna avgår en större mängd föroreningar till luften än vid förbränning i en väl kontrollerad avfallsförbränningsanläggning med modern rökgasrening. 

Vid förfrågan om eldningens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt, kontakta räddningstjänsten (SÖRF). Det är också SÖRF som förmedlar sotare i kommunerna.

Publicerad 2021-03-04, Uppdaterad 2024-04-05