Värmepumpar

Värmepumpar som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan innebära en risk för påverkan på miljön. Därför måste du innan du installerar en värmepump anmäla/ansöka om detta till miljöförbundet.

Anmälnings- eller ansökningsplikt

Det är förbjudet att utan anmälan till miljöförbundet inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten (17§ fo 1998:899).

Enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utananmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter som är antagna i respektive kommun krävs istället tillstånd av Ystad-Österlenregionens miljöförbund för att inrätta en sådan anläggning inom kommunalt vattenskyddsområde som saknar tillståndskrav enligt vattenskyddsföreskrifterna och inom 300 meter från vattenverk som tar ut minst 10 m3 per dygn eller omfattas av 50 personer.

Anmälnings/ansökningsplikten syftar främst till att ge miljöförbundet information om planerad eller befintlig värmepump, om dess miljöpåverkan och om skyddsåtgärder vidtas i den utsträckning som behövs.

Installeras en värmepump utan att den har anmälts/ansökts till miljöförbundet riskerar innehavaren att få betala en miljösanktionsavgift.

Anmälan/ansökan

Anmälan/ansökan ska göras på avsedd blankett och inlämnas i god tid innan anläggningsarbetet startar. Ritning som utvisar fastighetsgränser, byggnader, kollektorslangars dragning och djup/borrhålens placering och djup och eventuella enskilda vattentäkter inom en radie av 100 meter ska bifogas anmälan. 

Gäller ansökan/anmälan en fastighet som ligger inom strandskyddat område är det viktigt att du undersöker om det du planerar att genomföra är samrådspliktigt eller kräver dispens enligt strandskyddsbestämmelserna. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret i din kommun.

Strandskydd gäller vid havet, sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. På vissa platser är strandskyddet utökat till 300 meter från strandkanten. De bestämmelser som gäller för strandskydd finns att läsa om i miljöbalken 7 kap. 13 - 18 §§.

Handläggning

Inlämnad anmälan handläggs av miljöförbundet, som har rätt att begära in kompletteringar av anmälan om den anses ofullständig. När anmälan bedöms fullständig översänds ett beslut med råd och föreläggande om lämpliga åtgärder och försiktighetsmått eller förbud till anmälaren. För handläggning av anmälan uttages en fast avgift fastställd av kommunfullmäktige.

Kunskap och egenkontroll

Oavsett vilken typ av värmepump du installerar är det viktigt att du enligt kunskapskravet i miljöbalken (2:2 MB) sätter dig in i vad en värmepumpsanläggning är och hur du ska sköta och kontrollera den, för att därigenom undvika att olägenhet för omgivningen uppkommer. Vid drift av anläggningen bör du ha rutiner för fortlöpande kontroll av utrustning med mera, enligt de krav på egenkontroll som finns i miljöbalken.

Övrigt

Inom kommunalt vattenskyddsområde kan speciella regler gälla. För att undersöka detta ska anmälan lämnas till miljöförbundet i god tid innan anläggningsarbetet startar. I och med att värmepumpar innehåller köldmedie (f-gas) finns lagkrav på att installatören och ibland även dennes företag är certifierad enligt Förordning (2016:1128) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen m.fl. Undersök huruvida installatören och hens företag är certifierad för de ingrepp som krävs. För att undvika klagomål från närboende bör dessa underrättas om installationen i god tid innan anläggningsarbetet startar. Buller från värmepumpen till grannfastigheter måste begränsas.

Har du frågor av energirådgivningskaraktär, kontakta energirådgivaren i respektive kommun. 

Luftvärmepumpar

Luftvärmepumpar kräver varken anmälan eller tillstånd i våra tre kommuner (Ystad, Simrishamn, Tomelilla). Däremot kan dessa ge upphov till störande buller hos grannar. Är det ett befogat klagomål kan du bli skyldig att utföra bullerutredningar/bullerdämpande åtgärder. Följande riktvärden gäller:


Utomhus


Naturvårdsverkets vägledning med riktvärden för externt industribuller är tillämpliga vid buller från verksamheter. Utomhusriktvärden för buller tillämpas normalt när man upplever sig störd på uteplats, balkong eller inne i bostaden med öppna fönster. Buller från verksamheter får inte orsaka en ljudnivå hos närboende som överstiger följande riktvärden: 50 dBA dagtid kl. 07.00-18.00, 45 dBA kvällstid kl. 18.00–22.00, och 40 dBA nattetid kl. 22.00–07.00.

Inomhus

För buller inomhus hänvisas till Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om Buller inomhus. Enligt rådet får buller från verksamheter inte orsaka en ekvivalent ljudnivå hos närboende som överstiger 30dB eller maxnivå 45 dB.

Publicerad 2015-03-04, Uppdaterad 2024-02-27