Buller

Störs du av buller?

Om det gäller buller i fastigheten där du bor, till exempel från fläktar bör du prata med fastighetsägaren. Fasta installationer som kan alstra buller är bland annat fläkt- och ventilationsanläggningar, hissar, värmepumpar och fjärvärmesystem. Det är främst i samband med sömn som denna typ av ljud uppfattas störande.

Buller kan också komma från aktiviteter inne i byggnaden, till exempel från grannar, gemensam tvättstuga samt hantverks- och handelsverksamhet. Även restauranger är exempel på en aktivitet varifrån olika typer av buller kan uppkomma. I första hand ska du vända dig till den som bullrar, men även hyresvärden har ett ansvar för att komma tillrätta med bullerproblem.

Olika typer av industriell verksamhet kan ge upphov till buller. Vanliga problem vid industriell verksamhet är buller från fläktar och transporter till och från verksamheten. Öppna fönster och portar som inte skärmar av ljudet från den industriella processen kan också påverka utbredningen av buller.

När du kontaktar den som bullrar

När du kontaktar den som bullrar, eller miljöförbundet, försök då att sakligt beskriva hur bullret låter. Är det tillfälliga eller kontinuerliga ljud? Vilka tider på dygnet besväras du av bullret? Om det inte hjälper att prata med den som bullrar kan du vända dig till miljöförbundet, som gör en bedömning om klagomålet är berättigat. Om miljöförbundet kan konstatera att det utgör en olägenhet för människors hälsa, kan vi kräva åtgärder för att bullret ska minska. Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren kan då få bekosta bullermätningar och eventuella åtgärder.

För att miljöförbundet ska handlägga ditt klagomål måste störningen som du upplever vara en hälsorisk. ”Buller som inte är ringa eller helt tillfälligt” kan bedömas som en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Vid befogade klagomål tas en avgift för handläggningstiden. Avgiften får fastighetsägaren eller den som stör betala. Störningen ska vara pågående. Miljöförbundet handlägger inte klagomål på störningar som har pågått tidigare men upphört.

 

Om du störs av vägbuller ska du vända dig till väghållaren, oftast Trafikverket eller den aktuella kommunens gatuavdelning. Om det gäller järnvägsbuller vänder du dig till Trafikverket som är ansvarig för Pågatågen. Om det gäller flygbuller från Tomelilla airport vänder du dig till dem. Är du inte nöjd med de besked du får kan du kontakta miljöförbundet som är tillsynsmyndighet.

Trafikverket är ansvarigt för samtliga riks- och länsvägar i kommunerna. Respektive kommun är ansvariga för övriga vägar och gator (omfattar inte enskilda vägar).

Du kan läsa mer om buller på Folkhälsomyndigheten.

Publicerad 2023-03-04, Uppdaterad 2024-04-09