Oljetankar

Oljetankar blir med tiden utsatta för miljörelaterade angrepp. Du som äger en tank för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja, brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt. För tankar utomhus i mark eller ovan mark måste du låta göra en återkommande kontroll vart tolfte år. För äldre oljetankar och rörledningar som saknar tillfredsställande korrosionsskydd är intervallet sex år.

Det finns inget krav på att oljetanksinnehavaren ska sända in kontrollrapporten till tillsynsmyndigheten, kontrollrapporten ska dock finnas tillgänglig.

Miljösanktionsavgifter för oljetankar gäller från och med den 1 januari 2007. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövare inte följer bestämmelser som finns i miljöbalken. För oljetanksägare är miljösanktionsavgiften på mellan 1 000 och 3 000 kronor. Detta gäller exempelvis om man inte har genomfört återkommande kontroll av oljetanken inom angivna intervall. 

Inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden finns strängare bestämmelser. Om oljetanken rymmer mer än 250 liter och ligger inom ett vattenskyddsområde ska den invallas om den ligger utomhus. Oljetankar inomhus bör vara invallade. Om de inte är invallade ska de kontrolleras oftare. Rörledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Rörledning (i byggnad) får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig.

Vid påfyllningsröret ska finnas en skylt som anger att oljetanken ligger inom ett vattenskyddsområde. Den ska stå på en tät yta som är ogenomsläpplig för olja.  

Installation av oljetank

Om du avser att installera

  • oljetank i mark som rymmer mer än 1 m3, 
  • oljetank som rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3 utomhus ovan mark, eller
  • oljetank samt övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde,  

ska du skriftligt informera miljöförbundet om detta i god tid innan installationen påbörjas. Om detta inte görs är det förenat med miljösanktionsavgift. I samband med installation ska installationskontroll utföras av en firma som är ackrediterad för kontroll av oljetankar. Det krävs ofta även bygglov eller bygganmälan för installation av en oljetank och eventuellt tillstånd till hantering av brandfarlig vara. Kontakta Sydöstra Skånes Räddningsförbund (SÖRF) för mer information.

Ska du installera en inomhustank behöver du inte informera miljöförbundet såvida den inte kommer att ligga inom ett vattenskyddsområde. En installationskontroll måste dock alltid utföras.

En oljetank ska placeras på ett fast och bärande underlag. Alla ytor ska vara besiktningsbara, oljetanken ska alltså stå på konsoler och ha minst 20 cm till närmsta vägg. Om oljetanken ska placeras inomhus eller nära byggnad, ta kontakt med SÖRF för närmare information. Invallning kan krävas av miljöskäl om det behövs för att skydda grund- eller ytvatten eller känsligt markområde. Invallning kan också krävas av brandsäkerhetsskäl. Ny oljetank bör invallas. Invallningen ska rymma minst oljetankens volym eller vid invallning av flera tankar, den största tankens volym +10% av den sammanlagda volymen.

I mark

Oljetankar i mark som rymmer mer än en kubikmeter diesel, eldningsolja eller spillolja samt markförlagda rörledningar ska kontrolleras regelbundet. Du måste låta göra en återkommande kontroll av din oljetank och tillhörande rörledningar var tolfte eller vart sjätte år, beroende på korrosionsskyddet. Kontakta ett ackrediterat företag för kontroll, se SWEDACs hemsida

Ovan mark

Oljetank utomhus

Du måste låta göra en återkommande kontroll av din oljetank och tillhörande rörledningar var tolfte eller vart sjätte år, beroende på korrosionsskyddet. Kontakta ett ackrediterat företag för kontroll, se SWEDACs hemsida.

Oljetank inomhus

Även inomhustankar som kan finnas i en källare eller ett garage ska genomgå återkommande kontroll.

Om din oljetank inte går att inspektera runt om betraktas den enligt föreskrifterna som markförlagd, även om den ligger inomhus, och omfattas då av kraven för sådana. Detsamma gäller även för rörledningar som inte är synliga. Om du är osäker på vad som gäller för din oljetank – rådgör med ett ackrediterat företag.

Oljetankar i till exempel maskinhallar, mindre skjul, oisolerade stall eller växthus räknas inte som inomhustankar, utan ska behandlas som utomhustankar enligt Naturvårdsverkets tolkning. För att oljetanken ska räknas som en inomhustank krävs att den står i ett isolerat utrymme, skyddat mot större temperaturförändringar, exempelvis i pannrummet eller i bostadens källare. 

Oljetank som tas ur bruk

Oljetank och rörledning som inte används ska tas ur bruk och därvid tömmas och rengöras. Tanken bör avlägsnas eller fyllas med sand. Åtgärder som att ta bort påfyllnadsrör och avluftningsledning ska vidtas för att förhindra att tanken kan fyllas av misstag. Anmälan ska göras till miljöförbundet när en oljetank tas ur bruk.

Till oljetankar ovan mark räknas även gårdstankar och farmartankar. Dessa får endast flyttas när de är tömda och rengjorda. 

Publicerad 2023-03-04, Uppdaterad 2024-04-12