Dagvattenanläggning

Anmälan

Dagvattenanläggningar inom planlagt område som ska användas för flera fastigheter eller för avvattning från begravningsplatser ska anmälas till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Anmälningsplikt gäller också om en befintlig dagvattenanläggning ändras på ett sätt som kan medföra en väsentlig ändring av vattnets mängd eller sammansättning.

Vad betraktas som en dagvattenanläggning?

En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet ner mot en recipient. Exempel på dagvattenanläggningar är dammar, sedimentationsbassänger, anlagda våtmarker, anlagda diken, översvämningsytor, oljeavskiljare och dagvattenledningar. Ibland består en dagvattenanläggning av en kombination av olika typer av anläggningar.

Gör en anmälan

Ta fram blanketten för att se vilka uppgifter som ska finnas med i en anmälan. En karta som visar anläggningens placering och det avvattnade området, en ritning av anläggningen och beskrivning av dimensioneringen samt ett program för egenkontroll måste finnas med. Observera att hela anläggningen, med till exempel rör, diken och infiltrationsytor, ska beskrivas.

Vad händer sedan

En anmäld dagvattenanläggning registreras hos miljöenheten. Efter att anmälan behandlats är det normala att miljöenheten även fattar ett beslut som innehåller krav på vissa försiktighetsåtgärder.

Genom att en anläggning anmäls får miljöenheten möjlighet att i framtiden kontrollera att verksamhetsutövaren har rutiner och sköter anläggningen så att den fungerar som det var tänkt. Syftet är att skydda sjöar, grundvatten och vattnet längs kusten.

Du får också ett beslut om tillsynsavgift för den tid vi arbetat med ärendet. Hur stor avgiften blir beror på hur lång tid handläggningen har tagit.

Vattenverksamhet ska anmälas till länsstyrelsen

Projekt som innebär att man ska arbeta eller bygga i befintliga vattenområden räknas som "vattenverksamheter" och ska i de flesta fall anmälas till länsstyrelsen. I vissa fall behöver man ansöka om tillstånd för vattenverksamhet.

Kontakta därför även länsstyrelsen om en ny dagvattenanläggning kan innebära vattenverksamhet. Det kan alltså innebära att anmälan måste göras både till miljöenheten och till länsstyrelsen innan anläggningen kan börja byggas.

Strandskyddsdispens behöver sökas separat

Om din anläggning ligger inom strandskyddat område behöver du även söka en strandskyddsdispens för dagvattenanläggningen. En sådan ansökan handläggs av plan- och byggavdelningarna i Ystad, Tomelilla eller Simrishamns kommuner

Publicerad 2021-11-22, Uppdaterad 2023-11-24