Förorenade områden

Upplysningsskyldighet

När en förorening upptäcks ska den som äger eller brukar fastigheten, eller den som utför undersökningar på deras uppdrag, genast underrätta miljöförbundet om föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (10 kap 11 §).

Undersökning

Om man med säkerhet vet föroreningens utbredning (till exempel kvicksilver i ett avloppssystem) krävs normalt inte någon vidare undersökning. Miljöförbundet kan i ett sådant fall meddela krav på sanering direkt. I övriga fall måste föroreningens omfattning och utbredning utredas och föreläggande om undersökningar kan komma att meddelas. Om det är flera parter som kan ha orsakat en förorening kan samtliga parter föreläggas att solidariskt ansvara för undersökningar och sanering.

Fastigheter där man har bedrivit verksamheter (till exempel bensinstationer, bilskrotar, tandläkare, avfallsupplag) där det hanterats kemikalier, avfall eller produkter och där det finns risk att mark, rörsystem eller annat område har förorenats, behöver alltid undersökas. Undersökningar ska utföras i anslutning till tidpunkten då den specifika verksamheten upphör eller ändras eller i samband med upptäckten i de fall det finns risk att föroreningen kan spridas och därmed påverka människors hälsa eller miljön.

Anmälan

När föroreningarna har ringats in med en eller flera undersökningar ska ett förslag till åtgärder lämnas in genom att man gör en anmälan till Ystad-Österlenregionens miljöförbund (anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Publicerad 2021-03-09, Uppdaterad 2022-03-22