E-cigarretter

Regler kring försäljning

Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Med elektronisk cigarett avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank (3 § lag [2018:2088] om tobak och liknande produkter).

Med påfyllningsbehållare avses en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. (3 § lag [2018:2088] om tobak och liknande produkter)

F.o.m. den 1 juli 2019 regleras elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP).  Enligt lagen har kommunen och polisen ett tillsynsansvar gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare på försäljningsställen. Ystad-Österlenregionens miljöförbund tar emot anmälan om detaljhandel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare från näringsidkare i Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommuner. Om du ska sälja e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare ska anmälan göras innan försäljningen börjar. Din verksamhet ska också ta fram ett program för egenkontroll. En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning med e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Vid försäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare till konsumenter gäller bl.a. följande regler:

Åldersgräns 18 år

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut sådana produkter ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått denna ålder.

Gränsöverskridande distansförsäljning

En näringsidkare får inte bedriva gränsöverskridande distansförsäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att först ha registrerat försäljningen hos Folkhälsomyndigheten och fått registreringen bekräftad.

Skyldighet att utöva egenkontroll

Den som bedriver försäljning ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Till anmälan eller registrering om försäljning ska egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn bifogas. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive Folkhälsomyndigheten.

Av egen kontrollprogrammet ska minst framgå hur näringsidkaren säkerställer efterlevnaden av följande krav:

  • Märkning och innehållsdeklaration enligt 3 kap. 1-6 §§ LTLP.
  • Att det på försäljningsstället finns en tydlig och klart synbar skylt om åldersgräns enligt 5 kap. 18 § 3 stycket LTLP.
  • Ålderskontroll enligt 5 kap. 18-19 §§ LTLP. Detta gäller även vid försäljning genom automat, via postorder, distansförsäljning eller på liknande sätt.
  • Att personalen informeras och får det stöd som de behöver att kunna följa de lagar och regler som gäller för verksamheten enligt 5 kap. 12 § LTLP.
Publicerad 2022-01-30, Uppdaterad 2023-08-17