Kemikalier

Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel föreskrivs att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. 

Det är viktigt att du som verksamhetsutövare hanterar kemikalier säkert ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Brister i hanteringen kan leda till stor skada för människors hälsa och miljö, och kan leda till miljösanktionsavgift eller straff i enlighet med straffbestämmelser i miljöbalken. 

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-11-29