Lantbruk

Lantbruk kan se mycket olika ut. Vissa bedrivs i stor skala medan andra är mycket små. Vissa är djurhållande medan andra är specialiserade på växtodling. Stora delar av lagstiftningen är gemensam för alla typer av lantbruk och även små hobbyverksamheter ska ha egenkontroll enligt miljöbalken. Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ska dock förutom de allmänna kraven på egenkontroll följa förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Information om spridning och hantering av slam finns här i undermenyn, men som lantbrukare berörs du också av:

  • Spridning av bekämpningsmedel 
  • Avfall
  • Cisterner
  • Förvaring av kemikalier
  • Produktvalsprincipen
  • Särskilt farliga kemikalier
  • Träskyddsbehandlat virke 
  • Miljöfarlig verksamhet

På grund av flera nya EU-regler om bekämpningsmedel har regeringen beslutat om en ny förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425). Den nya förordningen trädde ikraft den 15 juli 2014 och innebär att Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) har upphört att gälla.

Naturvårdsverket har gett ut föreskrifter om spridning och övrig hantering av växtskyddsmedel. I dessa föreskrifter finns bestämmelser om den närmare tillämpningen av förordningen SFS 2014:425.

Bekämpningsmedelsförordningen innehåller bland annat regler om försäljning och användning av växtskyddsmedel samt biocidprodukter.

För mer information läs gärna under fliken "Bekämpningsmedel på lättgenomsläppliga ytor" eller på jordbruksverkets och länsstyrelsens hemsidor. 

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-11-17