Värmepumpar

Värmepumpar som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan innebära en risk för påverkan på miljön. Därför måste du innan du installerar en värmepump anmäla/ansöka om detta till miljöförbundet.

Anmälnings- eller ansökningsplikt

Det är förbjudet att utan anmälan till miljöförbundet inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten (17§ fo 1998:899). Gäller installationen en värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 MW krävs istället en anmälan enligt 21:16 fo (2013:251) d.v.s. så kallad anmälningspliktig C-verksamhet med verksamhetskod 40.110.

Anmälnings/ansökningsplikten syftar främst till att ge miljöförbundet information om planerad eller befintlig värmepump, om dess miljöpåverkan och om skyddsåtgärder vidtas i den utsträckning som behövs.

Installeras en värmepump utan att den har anmälts/ansökts till miljöförbundet riskerar innehavaren att få betala en miljösanktionsavgift.

Anmälan/ansökan

Anmälan/ansökan ska göras på avsedd blankett och inlämnas i god tid innan anläggningsarbetet startar. Ritning som utvisar fastighetsgränser, byggnader, kollektorslangars dragning och djup/borrhålens placering och djup och eventuella enskilda vattentäkter inom en radie av 100 meter ska bifogas anmälan.

Eftersom Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuners respektive lokala föreskrifter om värmepumpar, antagna av kommunfullmäktige i respektive kommun, skiljer sig åt finns det vissa skillnader vad gäller värmepumpar.

För dig som bor i Simrishamns kommun

Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs tillstånd inom vissa områden, exempelvis vattenskyddsområde eller område med detaljplan och samlad bebyggelse, för inrättande av värmepump. När det gäller luftvärmepumpar (såväl luft-luft som luft-vatten) så är de inte anmälnings- eller ansökningspliktiga.

För dig som bor i Tomelilla kommun

Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs tillstånd för inrättande av värmepumpar. När det gäller luftvärmepumpar (såväl luft-luft som luft-vatten) så är de inte anmälnings- eller ansökningspliktiga.

För dig som bor i Ystads kommun

Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs tillstånd inom vissa områden som vattenskyddsområde eller inom 50 meter från förordnad vattentäkt, för inrättande av värmepump. Enligt lokala föreskrifter ska även luftvärmepumpar som avses att installeras i en- eller tvåfamiljsfastigheter inom detaljplanelagt område anmälas till miljöförbundet.

Handläggning

Inlämnad anmälan handläggs av miljöförbundet, som har rätt att begära in kompletteringar av anmälan om den anses ofullständig. När anmälan bedöms fullständig översänds ett beslut med råd och föreläggande om lämpliga åtgärder och försiktighetsmått eller förbud till anmälaren. För handläggning av anmälan uttages en fast avgift fastställd av kommunfullmäktige.

Kunskap och egenkontroll

Oavsett vilken typ av värmepump du installerar är det viktigt att du enligt kunskapskravet i miljöbalken (2:2 MB) sätter dig in i vad en värmepumpsanläggning är och hur du ska sköta och kontrollera den, för att därigenom undvika att olägenhet för omgivningen uppkommer. Vid drift av anläggningen bör du ha rutiner för fortlöpande kontroll av utrustning med mera, enligt de krav på egenkontroll som finns i miljöbalken.

Övrigt

Inom kommunalt vattenskyddsområde kan speciella regler gälla. För att undersöka detta ska anmälan lämnas till miljöförbundet i god tid innan anläggningsarbetet startar. I och med att värmepumpar innehåller köldmedie (f-gas) finns lagkrav på att installatören och ibland även dennes företag är certifierad enligt Förordning (2016:1128) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen m.fl. Undersök huruvida installatören och hens företag är certifierad för de ingrepp som krävs. För att undvika klagomål från närboende bör dessa underrättas om installationen i god tid innan anläggningsarbetet startar. Buller från värmepumpen till grannfastigheter måste begränsas.

Har du frågor av energirådgivningskaraktär, kontakta energirådgivaren i respektive kommun.

Publicerad 2022-11-26, Uppdaterad 2023-01-17