Serveringstillstånd

Gemensam organisation för handläggning av tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen

Det finns en gemensam organisation för handläggning av tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen. Denna organisation är gemensam för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner. Organisationen är Ystad-Österlenregionens miljöförbund och är placerad i Tomelilla.

Du som söker serveringstillstånd ska skicka ansökningshandlingarna till miljöförbundet där ditt ärende kommer att handläggas.

Serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker

Sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får serveras mot betalning endast om man har tillstånd. Tillstånd kan ges för servering till allmänheten eller i slutna sällskap. Tillståndet kan gälla året runt eller vid ett enstaka tillfälle.

Vad krävs för att få serveringstillstånd?

För att få tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker i din verksamhet måste du uppfylla vissa krav såsom kunskaper om skatter, bokföring, livsmedel, personal, alkohollagstiftning med mera.

Kommunen har lagstadgad skyldighet att granska företaget, bolagsmän, ekonomisk skötsamhet, kökets utrustning, finansieringen med mera inför ansökan och den sökande ska inkomma med samtliga handlingar i samband med ansökan. Även polismyndigheten ska yttra sig över en ansökan som rör servering till allmänheten och då också ta ställning till eventuella olägenheter ur polisiärt perspektiv.

Gällande brandskyddet har Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund upprättat ett PM, "Brandskydd vid alkoholtillstånd", som kan vara bra att känna till.

För att kunna få ett stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten måste också serveringsstället ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gatukök och liknande miljöer uppfyller dock inte kraven.

Ett annat krav är att du som söker serveringstillstånd ska avlägga ett prov för att visa att du har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Detta kunskapsprov genomförs i Tomelilla.

För att få tillstånd måste även godkännande lämnas av räddningstjänsten, miljöförbundets miljöenhet, skatteverket och kronofogden.

Tillsyn

Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Tillsynen genomförs av den gemensamma alkoholenheten.

Avgifter

Den som ansöker om serveringstillstånd betalar i samband med detta en avgift. Storleken på avgiften varierar beroende på vad för slags tillstånd du söker.

Även tillsynsarbetet är avgiftsbelagt. Avgiften består av en fast årlig avgift per år samt en rörlig del som beror på årsomsättningen av alkoholdrycker.

Vad händer efter inlämnad ansökan?

Efter en komplett inlämnad ansökan påbörjar vi en utredning för att ett politiskt beslut ska kunna tas om huruvida du och din verksamhet ska få förtroende att servera alkohol.

Handläggningstid

Den totala handläggningstiden räknas från det att ansökan är komplett.
Handläggningstiderna är följande för respektive tillstånd:

  • Ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap – 8 veckor
  • Ansökan om tillfälligt tillstånd för allmänheten – 6 veckor
  • Ansökan om tillfälligt tillstånd för slutet sällskap – 4 veckor
  • Ändring avseende ett befintligt tillstånd – 6 veckor

Handläggningstiderna gäller från att en komplett ansökan inkommit och ansökningsavgiften är betald.
Handläggare på miljöförbundet kan svara på frågor som rör serveringstillstånd.

Publicerad 2022-12-13, Uppdaterad 2023-08-14