Köldmedia/F-gaser

Operatörer, som kan vara såväl verksamhetsutövare som privatpersoner, med köldmedieaggregat installerade är ansvariga för att köldmediebestämmelserna följs.

Många av de köldmedier som används i kylanläggningar, luftkonditioneringssystem och värmepumpar är av det slag som tunnar ut ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Därför är det viktigt att de inte läcker ut i luften.

Några olika köldmedier

CFC (”freoner”) - Bryter ner ozon. Får inte användas förutom i befintliga stationära enhetsaggregat med maximalt 900 gram fyllnadsmängd.
HCFC (”mjuka freoner”) - Bryter ner ozon. Det är förbjudet att fylla på HCFC. Efter 2014-12-31 är det förbjudet att använda HCFC som köldmedium, om aggregatet innehåller mer än 3 kg.
HFC - Vissa typer är kraftiga växthusgaser.
CFC, HCFC och HFC omfattas av köldmediebestämmelserna.

Det finns även andra ämnen som används som köldmedia som inte bryter ner ozon eller är växthusgaser, till exempel ammoniak, koldioxid, vatten, luft och isobutan. Vissa av dessa ämnen kan kräva tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Lagstiftning som reglerar köldmedia

Den 1 januari 2015 trädde EU-förordning (nr 517/2014) om f-gaser i kraft.

I och med den nya lagstiftningen ska mängden köldmedia anges som koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilogram (kg). Detta görs genom att beräkna hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma klimatpåverkan som den aktuella växthusgasen.

Ett syfte med den nya f-gas-förordningen är att minska den årliga förbrukningen av f-gaser. Detta kommer ske stegvis och leda till att det framöver kommer bli brist på f-gaser med hög växthuseffekt, vilket kräver övergång till f-gaser med lägre växthuseffekt eller andra alternativ.

En ny svensk förordning, Förordning (2016:1128) om fluorerande växthusgaser trädde i kraft 2017-01-01. I denna regleras bl.a. gränsen för informationsplikt vid nyinstallation, operatörers rapporteringsskyldighet och vilka uppgifter den årliga rapporten ska innehålla. Läs mer under respektive rubrik.

Publicerad 2021-09-24, Uppdaterad 2023-11-08