Miljöfarlig verksamhet

Planerar du att starta en miljöfarlig verksamhet? Då krävs en anmälan till miljöförbundet eller i vissa fall ett tillstånd från länsstyrelsen eller miljödomstolen. För de minsta anläggningarna krävs varken anmälan eller tillstånd. Om du är osäker på vad som gäller för dig så kontakta oss på miljöförbundet.

Vad är en miljöfarlig verksamhet?

Miljöfarlig verksamhet definieras enligt miljöbalken på följande sätt: Med miljöfarlig verksamhet avses: 

1. Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,

2. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller

3. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Det ställs en hel del krav på miljöfarliga verksamheter, bland annat ska företag som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken lämna in en miljörapport och alla företag ska bedriva egenkontroll. Vissa branscher (till exempel tandläkare och bensinstationer) har även krav på att lämna årsrapport.

Miljöförbundets roll

Miljöförbundet är den myndighet som har uppdrag är att kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken följs. Miljöförbundet ska dessutom, genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens mål ska kunna tillgodoses.

Publicerad 2022-03-11, Uppdaterad 2023-11-08