Kompostering

Kompostering av matavfall

För att få kompostera köksavfall som matrester måste du skicka en skriftlig anmälan till miljöförbundet. 

När du komposterar köksavfall måste komposten vara skadedjurssäker. Med det menas att behållaren ska vara konstruerad så att flugor, fåglar och gnagare inte kan komma åt innehållet. Behållaren ska ha ett lock och dess botten ska vara tät eller ha ett nät. Behållaren ska också vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om. Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden. Du ska även se till att behållaren underhålls utan att någon störs.

Kompostering av latrin

För att få ha mulltoa eller latrinkompost måste du skicka in en skriftlig anmälan till miljöförbundet. Till anmälan ska du bifoga en karta eller en skiss på var komposteringen ska ske.

En latrinkompost ska bestå av minst två behållare som används växelvis. Då en behållare fyllts till 2/3 avbryts tillförseln av latrin och torvströ, och komposten får stå orörd i minst sex månader och eftermogna så att smittämnen får tid att brytas ned.

Komposten ska vara av tåligt material, ha tät botten, regntätt lock och vara utformad så att skadedjur inte kan ta sig in. Dessutom ska komposten vara ventilerad (ventilationen förses med insektsnät). Komposten ska placeras ovan mark på egen tomt, inte i direkt solljus. Tänk på att den ska placeras lätt åtkomligt inom lämpligt avstånd från toalettutrymmet, och inte närmre tomtgräns än 4,5 meter.

Kompostering av trädgårdsavfall

Kompostering av trädgårdsavfall kräver ingen anmälan till miljöförbundet och inte heller någon avancerad behållare. Av praktiska skäl kan det vara bra att ha en ram eller behållare. Komposten kan med fördel delas i tre fack att växla mellan årsvis. Placera gärna trädgårdskomposten lite skuggigt.

I trädgårdskomposten kan du lägga gräs, löv, hö, ogräsrens, sågspån, kutterspån, flis, halm, vall och ängsgräs, vissna blommor, mossa, potatisblast, mindre mängder bark samt jord från balkonglådor och krukor. Undvik att lägga grövre grenar (<1 cm tjocka), större mängder vedaska och grillkol, kalk samt sjuka växter och ogräs som gått i blom eller frö i komposten.

Varva färskt, torrt och halvt förmultnat avfall. Undvik stora mängder färskt gräs och våta löv eftersom det täpper till komposten och stör nedbrytningen. Komposten behöver vändas ibland för att få syre. Vänd in torrt avfall om komposten är för blöt, vattna försiktigt om den är torr. Trädgårdsavfall är kolrikt och kompostprocessen går långsamt. För att skynda på processen kan du lägga in små mängder kväverikt avfall såsom hästgödsel.

Publicerad 2022-03-05, Uppdaterad 2023-11-17