Strandbad

Kommunerna ombesörjer provtagning av badvattnet under hela badsäsongen. Prov tas på bakterier i vattnet och vid förekomst av mineraloljor, fenoler eller ytaktiva ämnen tas även prov på dessa.

Flera parametrar kontrolleras visuellt bland annat siktdjup, oljebeläggning, tjärrester och annat främmande material. Kontroll sker även i förekommande fall att säkerhetsanordningar är i gott skick. Prov tas varannan eller var fjärde vecka under badsäsong samt 14 dagar innan badsäsongens början (omkring 15/6). 

Provresultaten rapporteras till Folkhälsomyndigheten och Havs och vattenmyndighetens nationella databas för badvattenprovtagning och redovisas på hemsidan "badplatsen". Resultaten från de så kallade EU-baden med ett större antal badande per dag rapporteras vidare till EU-kommissionen i Bryssel. Resultaten presenteras senare även på EU-kommissionens hemsida.

Miljöförbundet utövar tillsyn på badplatserna och bevakar badvattenkvaliteten. Kontroller görs av de sanitära anordningarna på badplatserna, exempelvis toaletter. Viss tillsyn sker även av säkerhetsanordningar som bryggor och räddningsutrustning.

Publicerad 2023-03-04, Uppdaterad 2024-03-04