Krav på rapportering

Om den totala köldmediemängden är minst 14 ton CO2e ska du som ansvarig operatör skicka resultatet av kontrollerna till miljöförbundet senast 31 mars efterföljande år. 

Aggregat som innehåller mindre än 5 ton CO2e behöver inte kontrolleras återkommande och ska därför inte räknas med i den sammanlagda mängden.

Din rapport, som ska vara undertecknad av operatören eller försedd med dennes elektroniska underskrift, ska enlig lag innehålla:

1. Resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret,
2. Information om utrustning som skrotats under kalenderåret,
3. De uppgifter som anges i artikel 6.1* i EU-förordningen om f-gaser,
4. Operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress,
5. Adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen finns, om utrustningen är stationär,
6. En förteckning över utrustningen, och
7. I fråga om utrustning på ett fartyg, fartygets namn, signalbokstäver eller liknande.

*Operatörer av utrustning för vilken kontroll av läckage krävs enligt artikel 4.1, ska upprätta och underhålla register för varje sådan utrustningsenhet där följande information specificeras:

a) Mängd och typ av fluorerade växthusgaser som har installerats.

b) Mängd fluorerade växthusgaser som har lagts till vid installation, underhåll och service eller på grund av läckage.

c) Huruvida mängden installerade fluorerade växthusgaser har återanvänts eller regenererats, inbegripet materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.

d) Mängd fluorerade växthusgaser som har återvunnits.

e) Identiteten på det företag som installerat, utfört service på, underhållit och i förekommande fall reparerat eller nedmonterat utrustningen, inbegripet, i förekommande fall, numret på dess certifikat.

f) Datum för och resultat av de kontroller som utförts enligt artikel 4.1–4.3.

g) Om utrustningen har nedmonterats, de åtgärder som vidtagits för att återvinna och bortskaffa de fluorerade växthusgaserna.

Exempel på uträkning

En anläggning innehåller två aggregat varav ett innehåller 4 ton CO2e och det andra 11 ton CO2e. Enligt gällande lagstiftning omfattas inte aggregatet med 4 ton CO2e av kontrollkrav, och den totala mängden kontrollpliktigt köldmedium understiger därmed 14 ton CO2e. Anläggningen omfattas därmed inte av rapporteringsplikt, dock ska läckagekontroll av det andra aggregatet göras minst var 12:e månad.

Det krävs alltså ingen återkommande kontroll om de olika aggregaten vardera innehåller mindre än 5 ton CO2e, även om den totala summan köldmedia är hög.

Publicerad 2023-03-09, Uppdaterad 2024-02-26