Djurhållning inom detaljplanerat område

Enligt 3 § i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommun krävs det tillstånd för att få hålla vissa djur. Bestämmelserna är beslutade med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och gäller inom område med detaljplan. Tillstånd krävs för hållande av nötkreatur, häst, get, får, svin eller orm. Dessutom krävs tillstånd för hållande av pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur. Som sällskapsdjur räknas djur som hålls mestadels inomhus, såsom burfåglar. Höns räknas inte som sällskapsdjur om de inte mestadels hålls inne i bostaden. 

Vanligen ges inte tillstånd vid ansökan om hållande av tupp inom detaljplanelagt område. Anledning till detta är att galande från tupp kan bedömas utgöra en olägenhet för människors hälsa.

För att få tillstånd ska man visa att djurhållningen inte kommer att orsaka en olägenhet för närboende eller miljön. Man ska följa miljöbalkens allmänna hänsynsregler och se till att djurhållningen inte orsakar buller såsom tuppgalande, lukt från exempelvis gödselhantering, ansamling av flugor, näringsläckage från gödsel eller annat som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt. Hänsyn till allergiker är mycket viktig och det är en aspekt som är svår att påverka. Det är bra att prata med sina grannar om den önskade djurhållningen, men det är viktigt att ha i åtanke att kommande grannar kanske upplever sig störda och det kan leda till att miljöförbundet kräver ytterligare åtgärder eller till och med återkallar ett eventuellt tillstånd.

Miljöförbundet bedömer inte djurhållningen ur djurskyddssynpunkt och det är djurhållarens ansvar att uppfylla samtliga krav i djurskyddslagstiftningen. Vid byggnation av utrymme för djurhållningen kan bygglov krävas och det är lämpligt att man kontaktar byggnadsavdelningen i sin kommun för att höra vad som gäller för den byggnation som planeras. 

Publicerad 2023-03-05, Uppdaterad 2024-04-26