Information om rutiner vid slamspridning

För att få en enhetlig handläggning av ärenden rörande spridning av slam på åkermark har rutiner fastställts om vad som skall gälla vid slamspridning inom miljöförbundets verksamhetsområde. Grundläggande regler för spridning av slam finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

All spridning av slam är miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och miljöförbundet är den myndighet som bär tillsynsansvaret för denna typ av verksamhet. I dagsläget är spridning av slam inte klassad som en anmälningspliktig verksamhet.

Felaktigt hanterad slamspridning bedöms kunna medföra en ökad risk bland annat för att gränsvärden av tungmetaller i jorden överskrids och att det blir olägenheter för närboende i samband med spridningen. Det sistnämnda har vid flera tillfällen anmälts till myndigheter av boende i närheten där avloppsslam lagrats och sedan spridits.  

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har därför beslutat att fastslå handläggningsrutiner avseende spridning av avloppsslam på åkermark. Rutinerna innebär i stora drag provtagningar av slam och jord, information till boende samt att ingen mellanlagring får ske på åkermark innan spridning. 

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-06-05