Tillstånd och ansökan

Nyinrättande av ett avlopp med eller utan WC kräver normalt tillstånd, men även anslutning av WC till befintligt avlopp ska tillståndsprövas.

När det gäller ombyggnad av avlopp och åtgärderna är mer omfattande, till exempel utbyte av sandfilterbrunn till minireningsverk eller markbädd, krävs tillstånd. Om inte ändringen leder till att avloppsvattnets mängd eller sammansättning förändras väsentligt krävs endast en anmälan.

Även om ett äldre tillstånd finns ska en ombyggnad prövas. En av direktionen fastställd avgift tas ut för prövning av en ansökan alternativt handläggning av en anmälan. Aktuell avgift finns på respektive blankett.

Din ansökan fyller du lämpligast i tillsammans med den entreprenör du har valt att anlita. Se till att du fyllt i alla uppgifter som krävs och att den är korrekt innan du skriver på och skickar in.

Gäller ansökan/anmälan en fastighet som ligger inom strandskyddat område är det viktigt att du undersöker om det du planerar att genomföra är samrådspliktigt eller kräver dispens enligt strandskyddsbestämmelserna. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret i din kommun.

Strandskydd gäller vid havet, sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. På vissa platser är strandskyddet utökat till 300 meter från strandkanten. De bestämmelser som gäller för strandskydd finns att läsa om i miljöbalken 7 kap. 13 - 18 §§.

Blanketter finns på Vatten & avlopp - Ystads kommun

Publicerad 2023-11-08, Uppdaterad 2024-01-18