Enskilt avlopp

Rent vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Allt vatten ingår i ett ständigt kretslopp och det är därför viktigt att vi skyddar vårt vatten och ser till att det vatten vi använt renas innan det släpps ut i naturen igen.

Rätt rening

Utanför kommunens verksamhetsområde för avlopp ska avloppsvatten renas i enskilda avloppsanläggningar. Förutom slamavskiljning behövs även en längre gående rening, till exempel infiltration eller markbädd. Att släppa endast slamavskilt avloppsvatten i ett vattendrag eller markledning är uttryckligen förbjudet enligt miljöbalken medan sandfilterbrunnar, stenkistor och liknande har otillräcklig reningskapacitet.

Reningsförmåga

Den bästa avloppsreningen ska kunna släppa ut ett giftfritt och näringsrikt vatten för djurens och naturens återanvändning, och även förhindra spridning av virus och bakterier till närliggande brunnar, grundvatten, badplatser och vattendrag. Det är avloppsanläggningens reningsförmåga och inte vilken teknik som används som avgör om anläggningen lever upp till kraven. Det vatten som släpps ut ska vara så rent från bakterier och andra smittämnen att det inte utgör en risk för smittspridning samt mängden syreförbrukande ämnen och näringsämnen ska vara så låg att miljön inte tar skada.

Miljömål

Riksdagen har beslutat om miljökvalitetsmål på 16 områden. Utsläpp av orenat avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar berör flera av miljömålen, bland annat ”Grundvatten av god kvalité”, ”Ingen övergödning” och ”Levande sjöar och vattendrag”.

Publicerad 2021-03-04, Uppdaterad 2023-08-14